Desemnarea decanilor şi prodecanilor din cadrul SNSPA

Școala Națională de Studii politice și Administrative (SNSPA) a aprobat calendarul privind derularea procedurilor de ocupare a funcțiilor de decan și prodecan pentru mandatul 2020-2024.

Decanul este selectat prin concurs public organizat de rector și numit prin dispoziția acestuia, după validarea de către senatul universitar.

Conform  Metodologiei privind desemnarea decanilor şi prodecanilor pentru mandatul 2020-2024, la concursul public pentru ocuparea funcţiei de decan pot participa persoanele care:

(a) îndeplinesc condiţiile legale pentru înscriere la concurs:

– domiciliul/rezidența în România;

– cunoașterea limbii române, scris și vorbit;

– studii de specialitate în domeniu;

– experiență didactică și managerială;

– capacitate deplină de exercițiu;

– stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

– nu au fost condamnați pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție;

– nu au desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege ;

(b) au primit avizul consiliului facultăţii de participare la concurs;

(c) au primit avizul de legalitate.

 

Candidaturile se depun personal la Rectoratul SNSPA sau prin e-mail la adresa alegeri2019@snspa.ro, în perioada 20 – 22 iulie 2020. Mai multe detalii, privind calendarul și dosarul de candidatură, aici.

 

Audierea candidaţilor în faţa consiliului facultăţii şi exercitarea votului în vederea obţinerii avizului se desfășoară, conform calendarului aprobat de Consiliul de Administrație. Primesc avizul pentru înscrierea la concursul public organizat de rector pentru selectarea decanului candidaţii care au obţinut majoritatea simplă din numărul de voturi valabil exprimate, într-o ședință legal constituită.

 

Rectorul SNSPA numeşte una sau mai multe comisii pentru desemnarea prin concurs public a decanilor. Comisia este formată din 3-5 membri, din SNSPA sau din afara instituției, care se bucură de prestigiu academic şi care au experienţă în managementul academic. Rolul comisiei este de a evalua dosarele candidaţilor care au primit avizul consiliului şi de a realiza interviul cu aceştia în limba română și într-o limbă de circulaţie internaţională. Rectorul este președintele comisiei.

Pentru fiecare funcţie de decan este selectat candidatul care, în urma evaluării dosarului de către comisie și a susținerii interviului, întruneşte cel mai mare număr de puncta.

Rezultatele concursului se vor publica, pe website-ul universității, snspa.ro, vineri, 7 august 2020.

 

Decanii numiți în urma concursului public își desemnează prodecanii, după consultarea consiliilor facultăţilor și transmit propunerile rectorului.

Comments are closed.
Like Us On Facebook
Facebook Pagelike Widget
Twitter