Înscrieri la programul postuniversitar “Audit Intern și Guvernanță”

Programul “Audit Intern și Guvernanță” este organizat de Facultatea de Administrație Publică pentru a răspunde necesității de implementare a standardelor internaționale și cerințelor legale în domeniul auditului intern și guvernanței astfel încât să asigure formarea și dezvoltarea profesională continuă a specialiștilor cu scopul îmbunătățirii activităților și proceselor interne din organizații.

Programul postuniversitar de educație permanentă de tip specializare “Audit Intern și Guvernanță” are o durată de 4 luni și se finalizează cu susținerea unui proiect (reprezentând examen de certificare cu 5 credite).

Absolvenţii programului primesc un certificat de absolvire, emis de Ministerul Educaţiei și Cercetării şi eliberat de SNSPA, însoţit de un supliment descriptiv care conţine durata în ore a programului, numărul de credite transferabile acumulate, calificarea universitară, competenţele vizate (transmise) de programul postuniversitar de educație permanentă.

 

Înscrieri
Înscrierile se vor face în perioada: 24 februarie – 13 martie 2020
Desfășurarea cursurilor: 3 aprilie – 12 iulie 2020 (Joi – Duminică)
Recomandăm ca prealabil înscrierii la program, candidații să se preînscrie telefonic la nr. de telefon 0372 249 786

 

Acte necesare înscrierii:

 • fişa de înscriere;
 • diploma de licenţă sau echivalentă în copie legalizată;
 • certificatul de naştere (copie legalizată);
 • certificatul de căsătorie, în cazul candidaţilor care, după căsătorie, şi-au schimbat numele (copie legalizată);
 • copie a actului de identitate;
 • adeverinţă medicală tip, eliberată de către cabinetul medical sau de medicul de familie, din care rezultă că sunt apt pentru profilul la care candidez.
 • chitanţa care atestă plata primei rate din taxa de şcolarizare (1000 lei).

 

Cui se adresează programul
Programul oferă cursuri care acoperă întreaga gamă de interes din domeniul auditului intern și guvernanței și se adresează :

 • auditorilor interni;
 • auditorilor externi, care pot fi solicitați a executa/evalua misiuni de audit intern;
 • directorilor/managerilor și membrilor consiliilor de adminsitrație/supraveghere;
 • conducătorilor entităților publice – manageri/ordonatori de credite;
 • personalului companiilor naționale, regiilor autonome și societăților care implementează procesul de guvernanță corporativă urmărind prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța
 • corporativă a întreprinderilor publice (actualizată cu Legea 111/2016);
 • membrilor Comisiei de monitorizare (conducătorii structurilor funcționale) act normativ;
 • membrilor Echipei de gestionare a riscurilor;
 • personalului implicat în activitățile de implementare și monitorizare a sistemului de control intern managerial din entitatile publice.
 • experților în managementul proiectelor de investiții.

Programul se adresează profesioniștilor din categoriile profesionale/funcțiile enumerate mai sus, absolvenți de învățământ superior, indiferent de specializarea urmată.

 

Taxa
Taxa de școlarizare pentru programul de studii postuniversitare este de 2000 lei (include taxa de înscriere, taxa de înmatriculare și taxa de examinare finală).
Taxa de şcolarizare se poate achita în două tranșe egale, 1000 lei la înscriere și 1000 lei înainte de susţinerea examenului de certificare a competențelor.
Plata se face in contul: CONT SNSPA – Facultatea de Administrație Publică: RO 38 BRDE 445 SV 19964904450.

Mai multe informații, aici.

Comments are closed.
Like Us On Facebook
Facebook Pagelike Widget
Twitter