Proiecte de mobilitate în învățământul superior

Pentru proiectul de mobilitate, SNSPA a încheiat un acord inter-instituțional cu University College of SouthEast Norway, www.usn.no.

În cadrul acestui tip de proiect se vor finanța:

Mobilitatea studenților:

Această acţiune permite studenţilor din SNSPA  să efectueze o perioadă de studii  de 3 până la 12 luni  (în cadrul aceluiași an academic) în Norvegia și reciproc, studenților de la USN Norvegia să efectueze o perioadă de studii (în cadrul aceluiași an academic) cu aceleași condiții asupra duratei,  în România.

Mobilitatea studenţilor pentru studii se realizează în cadrul acordului inter-instituțional încheiat  între SNSPA şi USN, ambele universități deținând o Cartă Erasmus pentru Învățământul Superior  (ECHE) aprobată de Comisia Europeană.
Studenţii  vor fi  selectaţi de instituţiile de învăţământ superior unde sunt înmatriculați printr-un proces clar şi transparent, cu respectarea prevederilor Mecanismului Financiar SEE 2009-2014, privind selecția participanților și pot fi selectați pentru mobilitate studenți aflați în oricare din cele 3 cicluri (licenta, masterat, doctorat). Acestia  vor fi considerati  “beneficiari de fonduri SEE” și echivalenți cu studenții Erasmus.

Înainte de plecare, studenţii  SEE  semnează un contract pentru studii care include urmatoarele documente:
• un "acord de studiu" ce conţine programul de studiu; acest acord trebuie aprobat şi semnat de SNSPA, de USN şi de către student;
•  "Carta studentului  SEE" care precizează drepturile şi obligaţiile studenţilor pe perioada de studii în străinătate si care este similară cu Carta Studentului Erasmus. Documentul se găsește și la adresa www.burse-see.ro
La sfârşitul perioadei petrecute în străinătate, USN trebuie să pună la dispoziţia studentului  şi a SNSPA o foaie matricolă prin care se confirmă că programul convenit s-a încheiat, precum şi rezultatele obţinute. SNSPA trebuie să recunoască pe deplin perioada petrecută în străinătate, conform contractului de studiu, de preferinţă folosind sistemul de credite ECTS. Perioada de mobilitate  SEE trebuie inclusă şi în Suplimentul la Diplomă.

Studenţii  SEE sunt scutiţi de plata taxelor de şcolarizare, înscriere, examen şi acces la laboratoare şi la bibliotecă în instituţia gazdă. Pe perioada studiilor SEE în străinătate, studenţii trebuie să primească în continuare orice bursă sau împrumut de care beneficiau în ţara lor de origine.

Studenţii cu nevoi speciale pot solicita un grant specific după ce au fost selectaţi pentru o perioadă de mobilitate.

 

Grant lunar pentru studenții români care merg la studii în Norvegia - 1200 € sumă forfetară

Grant lunar pentru studenții  din Norvegia care vin la studii în România - 700 € sumă forfetară

Adițional: 500 € sumă forfetară pentru transport și asigurare pe persoană.

 

Reguli specifice de eligibilitate:

  • Organizaţiile candidate  trebuie să fie instituții de învățământ superior acreditate din România. ECHE este obligatorie.
  • Entitățile gazdă trebuie să fie situate într-unul din SD.
  • Mobilitatea studenţilor  pentru studii și a  personalului  pentru predare se bazează pe acordurile bilaterale (inter-instituţionale) dintre instituţiile de învăţământ superior participante, ambele trebuind să deţină o ECHE.
  • Pentru studenți, instituţia de origine trebuie să asigure recunoaşterea totală a perioadei de mobilitate,  folosind creditele ECTS. Recunoașterea se va face pe baza Contractului de studiu/de formare care trebuie aprobat de toate părţile înaintea începerii perioadei de mobilitate. În cazul special al unei perioade de plasament care nu este inclusă în curriculum-ul studentului, instituţia care îl trimite trebuie să recunoască acest plasament cel puţin prin intermediul Suplimentului la diplomă. Se încurajează folosirea documentelor Europass pentru mobilitate.
  • Studentul trebuie să fie înscris într-o instituţie de învăţământ superior care deţine o ECHE (extinsa, pentru plasamente) şi să fie înscris la studii  care se încheie cu o diplomă recunoscută sau cu o altă calificare recunoscută de nivel terţiar până la şi incluzând nivelul studiilor doctorale (respectiv postdoctorale in cazul mobilitatii pentru cercetare).
  • Studentul trebuie să fie înscris cel puţin în al doilea an de studii – ciclul I. Pentru plasamente, aceasta condiție nu se aplică.

Contractare
Beneficiarul va primi  exemplarul de contract în formă electronică, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor, având obligația de a trimite 2 exemplare  completate, ștampilate și semnate în original  de către reprezentantul legal al instituției, în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la primirea exemplarului electronic.

 

Mobilitatea personalului:

Această acţiune include finanțarea următoarelor posibilități:

  • Misiuni de predare pentru personalul  didactic din SNSPA, cu o durată între 2 zile și  2 săptămâni (excluzând zilele de călătorie), în cadrul USN, Norvegia și reciproc (minimum 8 ore de predare pe săptămână sunt obligatorii);
  • Participare la seminare, ateliere, cursuri de formare, vizite de studiu, conferințe, job shadowing  pentru personalul didactic și nedidactic din SNSPA la USN și reciproc; durata este între 2 zile și 1 săptămână.

SNSPA și USN trebuie să fi convenit în prealabil asupra programului de activităţi pe care urmează să le desfăşoare  personalul participant la mobilitate (predare sau formare).  Programul trebuie să conțina cel puțin: scopul și obiectivele generale ale misiunii, rezultatele scontate în urma activităților  și un program  concret  al întregii perioade. Atunci când  este vorba despre  un cadru didactic  cu o  misiune de predare, misiunea trebuie să aibă la bază un acord inter-instituţional între SNSPA și USN.

Beneficiarii sunt selectaţi de SNSPA printr-un proces clar și transparent cu respectarea prevederilor Mecanismului Financiar SEE 2009-2014, privind selecția participanților. Aceștia  vor fi considerați  “beneficiari de fonduri SEE” și echivalenți cu “personalul  didiactic și nedidactic Erasmus”. Beneficiarii  cu nevoi speciale pot solicita un grant specific după ce au fost selectaţi pentru o perioadă de mobilitate.

 

Grant pentru personalul din România care merge în Norvegia - 250 € /zi; 1250 €  /săptămână; 2200 €  pentru 2 săptămâni. Acestea sunt sume forfetare.

Grant pentru personalul  din Norvegia care merge în România - 150 € /zi; 750 €  /săptămână; 1250 € pentru 2 săptămâni. Acestea sunt sume forfetare.

Adițional: 500 € sumă forfetară pentru transport și asigurare pe persoană.

 

  • Organizarea  mobilităților (OM) -  se va finanța din fonduri SEE numai pentru SNSPA

Organizarea mobilităţilor studenţilor şi personalului instituţiilor de învăţământ superior se referă la crearea unor condiţii optime de către  entitățile gazdă, prin asigurarea unui sprijin de calitate, în vederea realizării unei perioade de studiu, de plasament, de predare sau formare.  Instituţia  gazdă primeşte un grant OM pentru cheltuielile de management, valoarea acestuia depinzând de numărul de  studenti sau personal  din universități  primit.
Pregătirea și implementarea mobilităților “incoming”  în cadrul instituțiilor gazdă cuprind, între altele: informare, tutorat, sprijin în asigurarea cazării, monitorizare, raportare.

Zithromax è un antibiotico a largo spettro. Prima di assegnare farmaco paziente per definire la sensibilità per i capelli che ha causato la malattia in questo paziente. dovrebbe essere sempre presa un'ora prima dei pasti o 2 ore dopo un pasto. Il farmaco viene assunto solo 1 volta al giorno.