Post vacant de Director General Administrativ pe periodă nedeterminată

Școala Naţională de Studii Politice şi Administrative scoate la concurs 1 post vacant de Director General Administrativ pe periodă nedeterminată.

Proba scrisă va avea loc în data de 05.09.2016 ora 13.00 în sediul din bulevardul Expoziției nr. 30A, camera 814.

Rezultatul obţinut în urma etapei de soluționare a contestației față de rezultatul selecției dosarelor, depusă în data de 25.08.2016, în vederea participării la concursul pentru ocuparea postului de Director General Administrativ:

Nr.crt. Nume și prenume

Rezultat/Motivație respingere

1 Dobre Oliviu

Respins. Din analiza dosarului de concurs depus de dumneavoastră în data 08.08.2016, nu rezultă îndeplinirea condițiilor specifice de ocuparea postului:
-vechime în sistemul de învățământ >10 ani
-experiență în managementul proiectelor >5 ani
-certificat de competențe lingvistice

Afișat în data de 26.08.2016

 

SELECŢIA DOSARELOR DE CONCURS

Rezultatele obţinute în urma selectării dosarelor de înscriere în vederea participării la concursul pentru ocuparea postului de Director General Administrativ:

Nr.crt. Nume și prenume

Rezultat

1 Alexoaei Ecaterina Admis
2 Dobre Oliviu

Respins

Nu îndeplinește condițiile specifice de ocuparea postului:
-vechime în sistemul de învățământ >10 ani
-experiență în managementul proiectelor >5 ani
-certificat de competențe lingvistice

Depunere contestații, până în data de 25.08.2016 ora 12 la Direcția resurse umane din str. Povernei

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de ocupare a postului:

1.    Studii superioare de lungă durată
2.    Vechime în muncă pe studii superioare de lungă durată > 10 ani
3.    Vechime în sistemul de învăţământ > 10 ani
4.    Vechime în muncă > 15 ani
5.    Experienţă managerială
6.    Cunoştinţe de utilizare PC: Word, Internet, Excel, Microsoft Office, Corel Draw
7.    Cunoştinţe limba engleză dovedită  de un certificat de Competenţă lingvistică
8.    Experienţă în managementul  de proiecte cu finanţare naţională şi Comisie Europeană de minim 5 ani
9.    Constituie avantaj certificat/ atestat în achiziţii publice /managementul de proiect/ managementul de resurse umane

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului  contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
a. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g. curriculum vitae.
                                                                                                
FIŞA POSTULUI
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIV

1.    Numele şi prenumele ocupantului postului:
2.    Denumirea postului: Director General Administrativ
3.    Cod COR(codul ocupaţiilor din România) 111210
4.    Nivelul postului: Studii superioare
5.    Funcţie de:   conducere
6.    Cerinţe privind ocuparea postului

Pregătire de specialitate: Studii superioare de specialitate în domeniul tehnic/economic/administrativ   
Experienţă necesară executării sarcinilor postului: 20 ani în gestionarea patrimoniului public şi investiţii


Directorul General Administrativ are următoarele atribuţii:
•    Răspunde de conducerea administrativă a universităţii, urmăreşte şi coordonează activitatea responsabililor compartimentelor administrative
•    Participă la managementul strategic al universităţii
•    Coordonează pregătirea bugetului, asistă rectorul în analize bugetare, în execuţii, raportării şi prognoze bugetare, împreună cu Directorul General Administrativ Adjunct Economic
•    Coordonează pregătirea logistică pentru întocmirea documentelor ce vor fi supuse aprobării senatului
•    Pregăteşte susţinerile deciziilor rectorului pe linie administrativă, în conformitate cu reglementările legale
•    Execută deciziile pe domeniul lui de competenţă, controlează executarea acestor decizii, evaluează executarea lor şi raportează rectorului
•    Răspunde de calitatea şi claritatea raportărilor statistice către M.E.N.C.S. şi alte organisme, potrivit legii
•    Participă la elaborarea şi execuţia bugetului împreună cu Directorul Economic
•    Urmăreşte realizarea exerciţiului bugetar, identificarea şi atragerea de resurse extrabugetare
•    Iniţiază şi desfăşoară activităţi ce vizează ameliorarea eficacităţii gestionării resurselor universităţii şi elaborează propuneri pentru programul de gestionare şi întreţinere
•    Coordonează activitatea direcţiilor din subordine, în domeniile patrimoniu, dotări, achiziţii, investiţii,consolidări etc.
•    Coordonează şi monitorizează gestionarea şi întreţinerea patrimoniului imobiliar
•    Urmăreşte modul de folosinţă a patrimoniului universităţii şi de inventarierea anuală a acestuia
•    Asigură funcţionalitatea infrastructurii şi logisticii a universităţii
•    Coordonează gestionarea problemelor studenţeşti în aspectele lor administrative, a căminelor şi cantinelor pentru a oferi servicii de calitate studenţilor
•    Planifică şi pune în practică sisteme de evaluare şi control al activităţii administrative
•    Asigură punerea în practică şi urmăreşte din punct de vedere administrativ politicile universităţii, în domenii cum ar fi: finanţe, buget, gestionarea personalului, gestionarea patrimoniului şi gestionarea administrativă a formării continue, a relaţiilor internaţionale şi a cercetării.

Este subordonat rectorului universităţii şi răspunde în faţa acestuia şi a senatului de activitatea desfăşurată.
Poate primi şi alte sarcini pe care rectorul universităţii i le deleagă.
Colaborează cu ceilalţi prorectori, decanii facultăţilor, biroul juridic şi directorii de departamente, în probleme privind sarcinile proprii.
Atribuţiile sunt delegate pentru perioada mandatului, începând cu data angajării.
       
Delegarea de atribuţii în limita legii şi a aprobărilor obţinute.


7.    Sfera de relaţii (de a intra în relaţii, de a răspunde):
Intern:
a.    ierarhice :cu Rectorul universităţii
b.    funcţionale :cu prorectorii şi decanii, cu Direcţiile din cadrul SNSPA
c.    de colaborare cu ceilalţi salariaţi: de coordonare a direcţiilor din cadrul DGA


ANEXĂ la ANUNŢUL privind organizarea concursului necesar ocupării postului de  Director General Administrativ

Bibliografie:
1.    Legea nr.1/2011 –Legea educaţiei naţionale;
2.    Carta SNSPA;
3.    Legea nr.227/ 2015 privind Codul fiscal cu modificări şi completări
4.    Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare
5.    Ordinul nr.980/08.07.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind criteriile de evaluare şi selecţie a obiectivelor de investiţii publice;
6.    Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată cu modificările ulterioare
7.    Hotărârea nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru şi al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
8.    Codul de etică şi deontologie profesională universitară;
9.    Planul managerial al Rectorului;
10.    Ordinul nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
11.    Ordinul M.E.N.C.S nr.3530/2016, privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a investiţiilor de învăţământ superior de stat din Romania pentru anul 2016;
12.    Legea nr.82/1991 – Legea contabilităţii,republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
13.    Hotarârea nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificări şi completări.

Calendarul desfăşurări concursului
04.08.2016-18.08.2016     Depunerea dosarelor de concurs la Serviciul Resurse Umane şi verificarea documentelor din dosarelor  
19.08.2016-23.08.2016    Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs
05.09.2016    Proba scrisă
07.09.2016    Probă practică - calculator
08.09.2016    Interviu


Comisia  de concurs

1.Prof.univ.dr. Remus Pricopie-Rector- preşedinte comisie
2.Reprezentant MENCS- membru
3.Conf.univ.dr. Florina Pînzaru- Decan FM- membru
4.Steluţa Pătru –Director RU- Salarizare secretar al comisiei(fără drept de vot)


Comisia de contestaţii
1.Prof.univ.dr. Vasile Secăreş- Preşedinte CEAC- preşedinte comisie
2.Conf.univ.dr. Nicoleta Corbu - membru
3.Conf.univ.dr. Diana Camelia Iancu- Decan FAP- membru
4.Steluţa Pătru –Director RU- Salarizare-secretar al comisiei

Informaţii suplimentare la telefon 0372177137, persoana de contact Pătru Steluța.