Post contractual vacant, de expert (S) FAP


Școala Naţională de Studii Politice şi Administrative scoate la concurs 1  post contractual vacant, de expert (S) FAP,  pe perioadă determinată de 1 an.

SELECŢIA DOSARELOR DE CONCURS

Rezultatele obţinute în urma selectării dosarelor de înscriere în vederea participării la concursul pentru ocuparea postului de expert pe perioadă determinată în cadrul Facultății de Administrație publică:

DIACONU DAVID - Admis


Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului  contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
a. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g. curriculum vitae.
FIŞA POSTULUI


Compartimentul:     Facultatea de Administrație Publică, centrul acreditat ECDL
Denumirea postului:    expert
Nivelul postului:    execuţie, perioadă determinată 1 an
Standardul de performanţă asociat postului:
•    Cantitate: nr. cursanți 300
•    Calitate: deosebită
•    Timp: 8 ore zilnic (40 ore/săptămână)
Mod de realizare:    îndeplinirea riguroasă a sarcinilor stabilite de conducere şi normativele în vigoare

DESCRIEREA POSTULUI:
Pregătire de bază:            studii superioare
Pregătire de specialitate        -
Perfecţionare (secretariat/şcolaritate)    -
Experienţă în domeniu:        -
Vechime minimă muncă:         -
DIFICULTĂŢI SPECIFICE POSTULUI:
•    Numărul mare de cursanți (dacă este cazul)
•    Alte sarcini stabilite de conducerea Facultăţii privind desfăşurarea activităţii de instruire / formare
•    Activităţi complementare realizate pentru evaluarea cursanților
ATRIBUŢII ŞI SARCINI:
a)    Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei şi normativelor referitoare la învăţământul superior și la formarea profesională a adulților;
b)    Aplicarea şi respectarea regulamentelor elaborate de SNSPA și Facultatea de Administrație Publică privind activitatea de instruire / formare;
c)    Aplicarea şi respectarea regulamentelor elaborate de SNSPA privind activitatea profesională a studenţilor;
d)    Derularea activității de formare și evaluare conform contractului încheiat de SNSPA cu ECDL România;
e)    Evidenţa şi asigurarea corectitudinii documentelor cursanților ECDL: cataloage, centralizatoare, situaţii, în conformitate cu planul de instruire şi legislaţia în vigoare;
f)    Respectarea normelor privind gestionarea și arhivarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu normele în vigoare;
g)    Evidenţa achitării taxelor (înscriere, evaluare, etc.);
h)    Elaborarea materialelor cerute de conducerea facultăţii în vederea asigurării circulaţiei informaţionale în cadrul facultăţii şi cu structurile superioare de conducere ale universităţii;
i)    Primirea, înregistrarea şi repartizarea corespondenţei facultăţii cu ECDL România, urmărind respectarea eventualelor termene de răspuns, precum şi a cererilor şi petiţiilor cursanților;
j)    Asigură circuitul informațional între cursanti și facultate prin avizier, internet, telefon și secretariat;
k)    Îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de conducerea facultăţii, privind situaţia şcolară studenţilor.

SFERA DE RELAŢII:
a)    De subordonare: conducerea facultăţii;
b)    Funcţionale cu: departamentele facultăţii, serviciile SNSPA.
COMPETENŢE:
Dreptul de semnătură a următoarelor documente:
Cataloage (pentru conformitate și rezultate obținute) și alte documente necesare gestionării rezultatelor cursanților în relație cu ECDL România;
RĂSPUNDERI:
•    Buna desfăşurare a activităţii de instruire / formare in cadrul modulelor ECDL;
•    Legalitatea, exactitatea şi promptitudinea lucrărilor efectuate de centrul acreditat ECDL.


Tematica de concurs pentru proba scrisă
1)    Formarea profesională a adulţilor în România
2)    Cadrul Naţional al Calificărilor
3)    Organizarea studiilor universitare în România
4)    Principiile care guvernează învăţământul superior din SNSPA
5)    Structura organizatorică şi conducerea SNSPA
6)    Regulamentul studenţilor în SNSPA
7)    European Computer Driving License în România

Bibliografie recomandată:

•    Legea nr.1/2011 privind educaţia naţională
•    Carta SNSPA
•    Regulament privind activitatea profesională a studenţilor
•    Codul universitar al drepturilor şi obligaţiilor studentelor şi studenţilor din SNSPA
•    OG nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată
•    HG 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OG nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare
•    HG 918/2013 privind aprobarea Cadrului Naţional al calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare
•    ECDL în România, broşură editată de ECDL România, disponibilă pe pagina: www.ecdl.org.ro
•    www.ecdl.org.ro

Tematică probă practică
1.    Organizarea fişierelor: directoare, lucrul cu fişierele, tipărire
2.    Procesare text: crearea unui document, formatare, obiecte, mail merge, pregătirea imprimării
3.    Informaţie şi comunicare: navigarea pe internet, poşta electronică
4.    Calcul tabelar: lucrul cu foi de calcul, formule şi funcţii
5.    Baze de date: utilizarea aplicaţiei Microsoft Access

Bibliografie (opţional pot fi folosite şi alte manuale):

•    Vrabie Cătălin, Elemente de IT pentru administraţia publică (vol.1 şi 2), Pro Universitaria, 2013
•    ECDL România, Utilizarea calculatorului in 7 module – ECDL Complet, 2012


Calendarul desfăşurări concursului
-04.08-18.08.2016 înscriere la concurs
-24.08.2016 – 26.08.2016 verificarea dosarelor de concurs
-08.09.2016  proba scrisă
-09.09.2016 proba practică- calculator
-12.09.2016  interviu

Comisie de concurs:
Lect.univ.dr. Rădulescu Crina – Prodecan FAP
Suciu Ana – secretar şef
Emil Tăbăroiu- Informatician (proba scrisă)
Pătru Steluţa- Director Resurse Umane- Salarizare

Informaţii suplimentare la telefon 0372177137, persoana de contact Pătru Steluța.