Post contractual vacant, de secretar (S), pe perioadă nedeterminată, cu perioadă de probă

Școala Naţională de Studii Politice şi Administrative scoate la concurs 1 post contractual vacant, de secretar (S) în cadrul Facultăţii de Administraţie Publică,  pe perioadă nedeterminată cu perioadă de probă.

Condiţii generale de participare
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


Dosarul de concurs
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
a. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g. curriculum vitae.

Concursul va consta în:
•    Proba scrisă
•    Proba practică calculator
•    Interviu

Calendarul concursului

 • Înscriere la concurs: 06.10.2016-26.10.2016
 • Verificarea dosarelor de concurs: 27.10.2016-28.10.2016
 • Proba scrisă:01.11.2016
 • Proba practică-calculator:02.11.2016
 • Interviu:03.11.2016

FIŞA POSTULUI


Tematica de concurs pentru proba scrisă
Post Secretar, studii superioare

1)    Principiile care guvernează învăţământul superior din România
2)    Structura organizatorică şi conducerea instituţiilor de învăţământ superior din România
3)    Organizarea studiilor universitare în România
4)    Promovarea calităţii în învăţământul superior şi în cercetarea ştiinţifică în România
5)     Universitatea centrată pe student – principii, înmatricularea studenţilor, drepturi şi obligaţii ale studenţilor
6)    Statutul personalului didactic şi de cercetare din învăţământul superior
7)    Principiile care guvernează învăţământul superior din SNSPA
8)    Structura organizatorică şi conducerea SNSPA
9)    Asigurarea calităţii în SNSPA
10)    Resursele umane şi materiale ale SNSPA
11)    Drepturile şi îndatoririle studentului în SNSPA
12)    Regulamentul studenţilor în SNSPA
13)    Creditele transferabile: noţiune, aplicabilitate
14)    Criterii, standarde şi indicatori de performanţă de evaluare pentru obţinerea acreditării unui program de studii
15)    Raportul de autoevaluare pentru programe ID şi IFR (conţinut)

Bibliografie recomandată:

 • Legea nr.1/2011 privind educaţia naţională
 • Carta SNSPA
 • Regulament privind activitatea profesională a studenţilor
 • Codul universitar al drepturilor şi obligaţiilor studentelor şi studenţilor din SNSPA
 • Regulament privind sistemul de alocare a creditelor transferabile
 • Ghidul activităţilor de evaluare a calităţii programelor de studii universitare şi a instituţiilor de învăţământ superior, Partea I (Evaluarea externă în vederea acreditării programelor de studii de licenţă şi de masterat), Partea a V-a (Evaluarea externă a programelor de studii oferite prin învăţământ la distanţă) şi Partea a VI-a (Evaluarea externă a programelor de studii oferite prin învăţământ cu frecvenţă redusă) (ARACIS, 2010)

Tematică probă practică
Post Secretar, studii superioare

1.    Organizarea fişierelor: directoare, lucrul cu fişierele, tipărire
2.    Procesare text: crearea unui document, formatare, obiecte, mail merge, pregătirea imprimării
3.    Informaţie şi comunicare: navigarea pe internet, poşta electronică
4.    Calcul tabelar: lucrul cu foi de calcul, formule şi funcţii
5.    Baze de date: utilizarea aplicaţiei Microsoft Access

Bibliografie (opţional pot fi folosite şi alte manuale):

Vrabie Cătălin, Elemente de IT pentru administraţia publică (vol.1 şi 2), Pro Universitaria, 2013
ECDL România, Utilizarea calculatorului in 7 module – ECDL Complet, 2012

Comisia de concurs

 • Lect.univ.dr. Rădulescu Crina – Prodecan FAP
 • Suciu Ana – secretar şef
 • Emil Tăbăroiu- Informatician (proba practică calculator)
 • Pătru Steluţa- Director Resurse Umane- Salarizare


Date de contact:
Dosarele de concurs se vor depune la Serviciul Resurse Umane (Str. Povernei, nr. 6, sector 1, Bucureşti)
Informaţii suplimentare
Telefon: 0372177137
Persoana de contact: Steluța Pătru