6 posturi contractuale vacante, de agenţi de pază, pe perioadă determinată

no doc required payday loans Școala Naţională de Studii Politice şi Administrative scoate la concurs 6 posturi contractuale vacante, de agenţi de pază,  pe perioadă determinată.

what is the interest rate on a home improvement loan https://www.petrinum.de/pc/12/ easy payday loans florida Condiţii generale de participare
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

http://torpgarden.se/pf/106/1911.html loan modification results http://lysviksbilrep.se/py/276/4880.html student loans search engine Condiţii specifice de ocupare a postului

  • vechime în muncă de minim 1 an pe post de agent de pază
  • studii generale
  • certificat de calificare profesională de agent de pază şi ordine

home collateral secured loan http://torsbykeramik.se/pg/270/4738.html usaa auto loan calculator rates Dosarul de concurs
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
a. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g. curriculum vitae.

quicken loans closing costs too high Concursul va consta în:
•    Proba scrisă
•    Interviu

cash flow payday loans in house loan for cars singapore Calendarul concursului

easy loan site reviews Înscriere la concurs: 17.10.2016-01.11.2016
Verificarea dosarelor de concurs: 03.11.2016-04.11.2016
Proba scrisă:07.11.2016
Interviu:08.11.2016

http://honeypotholding.com/pk/45/740.html pre approved for loan what does that mean Comisie concurs
Director Gestiune- Patrimoniu Micu Constantin
Director RU- Salarizare Pătru Steluţa
Şef formaţie pază Zaharia Ioan

La depunerea dosarelor pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor primi bibliografia şi informaţii suplimentare.

http://www.svullrya.com/ps/250/4380.html gate city bank loan rates Date de contact:
Dosarele de concurs se vor depune la Serviciul Resurse Umane (Str. Povernei, nr. 6, sector 1, Bucureşti)
Informaţii suplimentare
Telefon: 0372177137
Persoana de contact: Steluța Pătru