Post contractual vacant, de Secretar IA(S), pe perioadă nedeterminată

 

Școala Naţională de Studii Politice şi Administrative scoate la concurs 1 post contractual vacant, de Secretar IA(S) în cadrul Direcţiei Generale Administrative,  pe perioadă nedeterminată.

Condiţii generale de participare
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de ocupare a postului:

 •    Studii superioare de lungă durată
 •    Vechime în muncă >10 ani
 •    Vechime în sistemul de învăţământ  >3 ani
 •    Experienţă de coordonare si organizare  activitate în instituții publice
 •    Cunoștiinte de utilizare a echipamentelor de printare, multiplicare, scanare și poștă electronică
 •    Cunoştiinţe de utilizare PC: Word, Internet, Excel, Microsoft Office
 •    Constituie avantaj certificat/ atestat în Managementul învatamantului superior

Dosarul de concurs
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
a. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g. curriculum vitae.

Tematica de concurs pentru proba scrisă

 • Structura organizatorică şi conducerea SNSPA
 • Misiunea şi obiectivele SNSPA
 • Atributiile directiei generale administrative si structura directiilor
 • Evidenta si păstrarea documentelor conform Legii arhivelor nationale nr 16/1996

Bibliografie recomandată:

 • Carta SNSPA
 • Regulamentul de organizare si functionare al SNSPA
 • Organigrama SNSPA
 • Legea nr.1/2011 privind educaţia naţională
 • Legea Arhivei Nationale nr 16/1996 republicata

Tematică probă practică

 •   Organizarea fişierelor: directoare, lucrul cu fişierele, tipărire
 •   Procesare text: crearea unui document, formatare, obiecte, mail merge, pregătirea imprimării
 •   Informaţie şi comunicare: navigarea pe internet, poşta electronică
 •   Calcul tabelar: lucrul cu foi de calcul, formule şi funcţii
 •   Baze de date: utilizarea aplicaţiei Microsoft Access

Bibliografie (opţional, pot fi folosite şi alte manuale):
           Vrabie Cătălin, Elemente de IT pentru administraţia publică (vol.1 şi 2), Pro Universitaria, 2013
           ECDL România, Utilizarea calculatorului in 7 module – ECDL Complet, 2012

Concursul va consta în:
•    Proba scrisă
•    Proba practică calculator
•    Interviu

Calendarul concursului

 • Înscriere la concurs: 20.10.2016-11.11.2016
 • Verificarea dosarelor de concurs: 14.11.2016-15.11.2016
 • Proba scrisă:16.11.2016
 • Proba paractică calculator:17.11.2016
 • Interviu:21.11.2016

FIŞA INDIVIDUALĂ A POSTULUI

Comisie concurs
Director  General Administrativ Alexoaei Ecaterina
Director Gen. Administrativ Adjunct Economic Chirica Oana
Administrator financiar Ispas Olga

Date de contact:
Dosarele de concurs se vor depune la Serviciul Resurse Umane (Str. Povernei, nr. 6, sector 1, Bucureşti)
Informaţii suplimentare
Telefon: 0372177137
Persoana de contact: Steluța Pătru