Post contractual vacant, de Director în cadrul Departamentului Servicii pentru Comunitatea Universitară, pe perioadă nedeterminată

Școala Naţională de Studii Politice şi Administrative scoate la concurs 1 post contractual vacant, de Director în cadrul Departamentului Servicii pentru Comunitatea Universitară, pe perioadă nedeterminată.

Condiţii generale de participare
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de ocupare a postului

 •  experienţă minimum 10 ani în domeniu/lucrul în bibliotecă
 •  studii de specialitate biblioteconomie
 •  experinţă în funcţii de conducere bibliotecă
 •  experienţă în proiecte europene
 •  cunoştiinţe despre cataloage şi publicaţii
 •  experienţă în sisteme/platforme digitale de gestiune documente
 •  experienţă în sisteme integrate de bibliotecă
 •  vorbitor limba engleza - cu ceritificat
 •  publicaţii de specialitate

Dosarul de concurs
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
a. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g. curriculum vitae.

Concursul va consta în:
•    Proba scrisă
•    Interviu

Calendarul concursului

 • Înscriere la concurs: 26.10.2016-11.11.2016
 • Verificarea dosarelor de concurs: 14.11.2016-15.11.2016
 • Proba scrisă:17.11.2016
 • Interviu:18.11.2016

Bibliografie

Legislaţie

 • Legea bibliotecilor nr. 334/2002
 • Legea 593/2004 pentru modificarea şi completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002
 • Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 actualizată la data 02.10.2015 http://www.aracis.ro/uploads/media/Lege_nr._1_din_2011_actualizata_la_02-10-2015.pdf
 • Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor şi capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2681/2009
 • Ordinul nr. 2338/5286 din 26 iulie privind aprobarea Regulamentului pentru împrumutul interbibliotecar publicat în Monitorul Oficial nr. 35-11 ianuarie 2005  https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Invatamant-Superior/2016/biblioteci/OM_2338_2004_Regulamentului%20pentru%20%C3%AEmprumutul%20interbibliotecar.pdf
 • ORDIN Nr. 4626 din 21 iulie 2005 privind aprobarea Metodologiei de recuperare a documentelor pierdute, distruse ori deteriorate şi de taxare a serviciilor şi a nerespectarii
 • Termenelor de restituire a publicaţiilor împrumutate din bibliotecile cuprinse în reţeaua învaţământului, precum şi a Precizărilor privind calculul valoric al acestor documente
 • http://www.bcu-iasi.ro/docs/interes_public/Ordin_4626_21_iul_2005.pdf
 • Ordin 2017 din mai 1997,  publicat în Monitorul Oficial  nr. 162 din 18 iulie 1997 privind scutirea bibliotecarilor din instituţiile publice de profil care au şi atribuţii de gestionari ai fondurilor de carte, periodice şi alte bunuri culturale de la obligaţia de constituire a garanţiilor băneşti.
 •    

Lucrări ştiinţifice

 • Baze de date ştiinţifice. În: Tratat de Biblioteconomie, coord.Regneală, Mircea, Vol. II, Partea I, Cap. 2.1.2.2. Bucureşti: Editura ABR, 2014, p. 218-227.
 • Dumitrăşconiu Constanţa. Unimarc bibliographic în teorie şi practică: ghid pentru catalogatori.Bucureşti: Editura ANBPR, 2016
 • Evidenţa, gestionarea şi organizarea colecţiilor. În: Tratat de Biblioteconomie, coord.Regneală, Mircea, Vol. II, Partea I. Cap. 3.Bucureşti: Editura ABR, 2014, p. 315-361
 • Catalogare. În: Tratat de Biblioteconomie, coord.Regneală, Mircea, Vol. II, Partea I. Cap. 4. Bucureşti: Editura ABR, 2014, p. 365-593
 • DRAGOMIR, Voichita. AnelisPlus. Portal si Depozit National. Acces mobil si creare cont. Bucuresti: Biblioteca Centrala Universitara "Carol I", 2016. http://restitutio.bcub.ro/handle/123456789/536
 • Informatizarea bibliotecilor. În:  Tratat de biblioteconomie, coord. Regneală, Mircea, Vol. II, Partea I, Cap. 1. Bucureşti: Editura ABR, 2014, p. 35-110
 • COVACI, Marinela. Catalog partajat - model, Prezentare susţinută la Secţiunea Informatizare-Digitizare din cadrul ABR, la Biblioteca Naţională a României, 2015. Disponibil pe Internet la: 2015 Lucrările secțiunii In formatizare
 • Planning our future libraries. Blueprints for 2025. Chicago: ALA Editions, 2014
 • Libraries and Society: role, responsability and future in an age of change. Oxford: Chandos Publishing, 2011, 426 p.
 • Leiden Manifesto for Research Metrics. Disponibil pe Internet la adresa:http://www.leidenmanifesto.org/
 • DHIMAN,  Anil Kumar. BibIiometrics to Altmetrics: Changing Trends in Assessing Research Impact.În: DESIDOC Journal of Library & Information Technology, Vol. 35, No. 4, July 2015, p. 310-315
 • http://search.proquest.com/central/docview/1721904900/9165C276555C42C0PQ/1?accountid=15533
 • OSBORNE, Holly M. ; COX, Andrew. An investigation into the perceptions of academic librarians and students towards next-generation OPACs and their features. In: Program, 2015, Vol. 49, Issue 1, p. 23 – 45. [online]. Disponibil la: http://dx.doi.org/10.1108/PROG-10-2013-0055
 • OSTAFE, Doina. Catalog national partajat: soluţii posibile.Lucrare prezentată la Secţiunea Informatizare-Digitizare din cadrul ABR, la Biblioteca Naţională a României, 2015. Disponibil pe Internet la: 2015 LucrărilesecțiuniiInformatizare

Date de contact:
Dosarele de concurs se vor depune la Direcţia Resurse Umane-Salarizare (Str. Povernei, nr. 6, sector 1, Bucureşti)
Informaţii suplimentare
Telefon: 0372177137
Persoana de contact: Steluța Pătru