Post contractual vacant, Expert foresight CDI și învățământ superior în cadrul Catedrei UNESCO pentru Politici în Știință și Inovare, pe perioadă nedeterminată

Școala Naţională de Studii Politice şi Administrative scoate la concurs 1 post contractual vacant, Expert foresight CDI și învățământ superior în cadrul Catedrei UNESCO pentru Politici în Știință și Inovare, pe perioadă nedeterminată.

Condiţii generale de participare
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de ocupare a postului:

Studii superioare de lungă durată
Experiență minim 3 ani în proiecte din domeniul cercetării, dezvoltării, inovării (CDI) și al învățământului superior,
Experiență demonstrată în exerciții de planificare strategic și studii prospective (foresight) în domeniul CDI și ÎS;
Cunoștințe/ experiență relevante în domeniul științei deschise (open science);
Cunoștinte avansate de limba engleză.
Experiență în proiecte finanțate prin programe europene
Studii doctorale în curs sau finalizate, constituie avantaj
Cunoștințe de bază Tropes (analiza semantică)
Dosarul de concurs
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
a. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g. curriculum vitae.

Tematica de concurs pentru proba scrisă:
 Descrieţi abordarile metodologice de tip foresight în procesul de elaborare a politicilor publice
 Descrieţi principiile fundamentale ale unui exerciţiu de foresight
 Descrieţi metoda de analiză a tendiţelor globale şi utilitatea pentru planificarea strategică pe termen lung
 Descrieţi conceptul de ştiinţă deschisă (open science)
 Detaliaţi importanţa şi implicaţiile politicilor de ştiinţă deschisă la nivel internaţional
 Descrieţi contextul actual al ştiinţei deschise şi implicaţiile pentru România


Bibliografie recomandată:
From anticipation to action - A handbook of strategic prospective, Godet, M. Paris, UNESCO, 1993;
Foresight. The Art and Science of Anticipating the Future, Loveridge D., Routledge, London, 2009
Thinking about the Future: Guidelines for Strategic Foresight, Hines, A. and Bishop, P., Social Technologies Washington, DC, 2006.
The origins of the concept of ‘foresight’ in science and technology: An insider's perspective,  
Martin Ben R., p. 1438-1447, 2010.
Strategia naţionala de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014 - 2020 http://www.research.ro/uploads/programe-nationale/program-nucleu/doc/hg_929_2014.pdf
Planul de Actiune de la Amsterdam privind stiinta deshisa: Amsterdam Call for Action on Open Sciencehttp://english.eu2016.nl/documents/reports/2016/04/04/amsterdam-call-for-action-on-open-science.
Comunicarea Comisiei din aprilie 2016 European Cloud Initiative - Building a competitive data and knowledge economy in Europehttp://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/EN/1-2016-178-EN-F1-1.PDF
Comunicarea Comisiei din iulie 2012 „Catre un acces mai bun la informatiile stiintifice: sporirea beneficiilor rezultate din investitiile publice in cercetare – Communication Towards better access to scientific information: Boosting the benefits of public investments in research http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/era-communication-towards-better-access-to-scientific-information_en.pdf
Comunicarea CE privind Spatiul European de Cercetare A Reinforced European Research Area Partnership for Excellence and Growth (iulie 2012) http://www.research.ro/uploads/politici-cd/politici-europene/era-communication_en_jul-2012.pdf

Concursul va consta în:
•    Proba scrisă
•    Test limba engleză
•    Interviu

Calendarul concursului

  • Înscriere la concurs: 28.11.2016- 21.12.2016
  • Verificarea dosarelor de concurs: 22.12.2016- 23.12.2016
  • Proba scrisă:05.01.2017
  • Test limba engleză:09.01.2017
  • Interviu:11.01.2017


Date de contact:
Dosarele de concurs se vor depune la Serviciul Resurse Umane (Str. Povernei, nr. 6, sector 1, Bucureşti)
Informaţii suplimentare
Telefon: 0372177137
Persoana de contact: Steluța Pătru