Post contractual vacant, secretar, pe perioadă determinată

http://www.brandspark.ca/pd/107/1863.html lone star loans Școala Naţională de Studii Politice şi Administrative scoate la concurs un post contractual vacant, secretar în cadrul Direcţiei Secretariat Senat, CA şi Proiecte Strategice, pe perioadă determinată.

quick payday loans online bad credit https://www.petrinum.de/pc/38/686.html loan money today south africa Condiţii generale de participare
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

texas loan modification laws http://www.state-online.com/pa/26/434.html where can i get student loans for college Condiţii specifice:

 •  Experinţă  în secretariat > 15 ani
 •  Experienţă în învăţământul superior >7 ani

https://www.petrinum.de/pc/56/ payday loans houston. no bank account http://astrupdesign.dk/pd/271/ what is the best online personal loan company Dosarul de concurs
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
a. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g. curriculum vitae.

http://www.state-online.com/pa/16/258.html personal loan from private finance in thane construction to permanent loan closing costs Concursul va consta în:
•    Proba scrisă
•    Interviu

http://astrupdesign.dk/pd/168/ short term business loans in durban franklin american mortgage loan modification Calendarul concursului

 • Înscriere la concurs: 28.11.2016-14.12.2016
 • Verificarea dosarelor de concurs: 15.12.2016-16.12.2016
 • Proba scrisă:05.01.2017
 • Interviu:06.01.2017

http://www.marcorambaldi.it/pw/252/4434.html hdfc housing loan interest rate latest news Bibliografie

 • Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Carta Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative;
 • Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor
 • Alistar, Victor, Popescu-Slăniceanu, Ion, Protocol. Secretariat în Administraţia Publică, Bucureşti, Editura Lumina Lex, 2000;
 • Gatjens, Reuter, Margit, Behrens, Claudia,  Manual de secretariat şi asistenţă managerială, Bucureşti, Editura Tehnică, 1999;
 • Maxim, Cornelia​,​ Lazea, Hermiona, Secretariat şi corespondenţă instituţională, Bucureşti, Editura SNSPA, 2001;


http://shredorama.com/pp/272/4657.html bad credit get a loan today Date de contact:
Dosarele de concurs se vor depune la Serviciul Resurse Umane (Str. Povernei, nr. 6, sector 1, Bucureşti)
Informaţii suplimentare
Telefon: 0372177137
Persoana de contact: Steluța Pătru