2 posturi contractuale vacante, de agenţi de pază, pe perioadă determinată

guaranteed loans pittsburgh pa Școala Naţională de Studii Politice şi Administrative scoate la concurs 2 posturi contractuale vacante, de agenţi de pază,  pe perioadă determinată.

opzioni binarie bitcoin best binary options broker in uk Condiţii generale de participare
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

binary optionen live signale Condiţii specifice de ocupare a postului

  • vechime în muncă de minim 1 an pe post de agent de pază
  • studii generale
  • certificat de calificare profesională de agent de pază şi ordine

most crediable payday loans Dosarul de concurs
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
a. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g. curriculum vitae.

wann wird bonus freigeschalten stockpair Concursul va consta în:
•    Proba scrisă
•    Interviu

kurs für binäre optionen Calendarul concursului

  • Înscriere la concurs: 06.02.2017-24.02.2017
  • Verificarea dosarelor de concurs: 27.02.2017-28.02.2017
  • Proba scrisă:02.03.2017
  • Interviu: 02.03.2017

broker opzioni binarie con bonus senza deposito Comisie concurs

  • Director Gestiune- Patrimoniu   Micu Constantin
  • Director RU- Salarizare   Pătru Steluţa
  • Şef formaţie pază  Zaharia Ioan

La depunerea dosarelor pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor primi bibliografia şi informaţii suplimentare.

http://247loan.ca/british-columbia-payday-loans british columbia payday loans Date de contact:
Dosarele de concurs se vor depune la Serviciul Resurse Umane (Str. Povernei, nr. 6, sector 1, Bucureşti)
Informaţii suplimentare
Telefon: 0372177137
Persoana de contact: Steluța Pătru