Post contractual vacant, de redactor, pe perioadă determinată

Școala Naţională de Studii Politice şi Administrative scoate la concurs un post contractual vacant, de redactor,  pe perioadă determinată.

Condiţii generale de participare
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Cerinţe specifice de ocupare a postului:

  • Studii superioare (limbi străine, litere, comunicare, științe politice sau alt profil umanist relevant).
  • Experiență în domeniul editorial (redactarea de carte) şi al traducerilor de minimum 7 ani.
  • Cunoaşterea la nivel avansat (C1-C2) a cel puţin două limbi de circulaţie internaţională (depreferinţă engleză, franceză).
  • Cunoaşterea foarte bună şi nuanţată a limbii române şi a normelor de gramatică şi ortografie în vigoare.
  • Cunoştinţe bune de operare PC şi navigare pe internet.
  • Un solid bagaj de cultură generală.
  • Interes pentru domeniul editorial şi piaţa de carte naţională şi internaţională: interes pentru cartea academică, precum și pentru domeniile de interes ale editurii (comunicare, relații publice, științe politice, relații internaționale, studii europene, management etc.)
  • Seriozitate, rigurozitate și disciplină în munca redacțională, meticulozitate, abilități de comunicare.

Atribuţii:

Redactarea şi corectura manuscriselor din portofoliul editorial și pregătirea lor pentru tipar, în conformitate cu normele stabilite de editură.
Elaborarea de materiale promoționale și texte publicitare (print și on-line), texte de copertă, cataloage, prezentări, newsletters, afișe etc.
Menținerea relațiilor cu colaboratorii editurii (traducători, autori, graficieni etc.); urmărirea și respectarea calendarului editorial.
Identificarea şi propunerea de noi colaboratori (traducători, redactori, corectori, graficieni etc.) şi evaluarea competenţelor acestora.
Traducerea unor texte legate de activitatea editurii.
Participarea la târguri, lansări de carte și alte evenimente promoționale organizate de editură şi reprezentarea editurii cu aceste ocazii.
Colaborarea cu restul echipei editurii pentru realizarea planului editorial la standardele de calitate impuse de o editură cu profil academic.

Dosarul de concurs
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
a. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g. curriculum vitae.

Concursul va consta în:
•    Proba scrisă
•    Interviu

Calendarul concursului
Înscriere la concurs: 15.02.2017- 03.03.2017
Verificarea dosarelor de concurs: 06.03.2017-07.03.2017
Proba scrisă:10.03.2017
Interviu:13.03.2017

Comisia de concurs
Szasz Livia - Director editorial
Frunzaru Valeriu - Prodecan FCRD
Ispas Olga - Administrator Financiar

Bibliografie

 ***, The Chicago Manual of Style, University of Chicago Press, 2010;
 Septimiu Chelcea, Cum sa redactam o lucrare de licență, o teză de doctorat, un articol științific in domeniul științelor socioumane, Editura Comunicare.ro, 2012;
 Philippe Schuwer, Tratat practic de editare, Editura Amarcord, Timișoara, 1999;
 Cătălin Strat, Manualul redactorului de carte. Introducere în teoria și practica redactării, ProEdit, Asociația Uniunea Editorilor din România, București 2014;
Tudor-Vlad Popescu, Ghid de bune practici în activitatea editorială, ProEdit, Asociația Uniunea Editorilor din România, București 2014;
 Legea dreptului de autor și a drepturilor conexe nr. 8/1996;
Albert Labarre, Istoria cărții, Institutul European, Iași, 2002;
Alberto Manguel, Istoria lecturii, Editura Nemira, București, 2011.


Date de contact:
Dosarele de concurs se vor depune la Serviciul Resurse Umane (Str. Povernei, nr. 6, sector 1, Bucureşti)
Informaţii suplimentare
Telefon: 0372177137
Persoana de contact: Steluța Pătru