Post contractual vacant, de expert în cadrul Rectoratului, pe perioadă determinată de 1 an cu timp parţial de 4 ore pe zi

Școala Naţională de Studii Politice şi Administrative scoate la concurs un post contractual vacant, de expert în cadrul Rectoratului,  pe perioadă determinată de 1 an  cu timp parţial de 4 ore pe zi.

Condiţii generale de participare
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de ocupare a postului:

 • Candidatul trebuie să fie absolvent al unei instituţii de învăţământ superior cu profil ştiinţe politice, sociologie, filosofie, istorie, ştiinţe economice;
 • Specializare în relaţii internaţionale reprezintă un avantaj. Studii post-universitare reprezintă un avantaj;
 • Cunoaşterea limbii engleze la nivel de ” fluent” este esenţială;
 • Cunoaşterea unei a doua limbi străine, eventual rusă, reprezintă un avantaj;
 • Experientă semnificativă de lucru în scriere de proiecte şi atragerea de fonduri, ce poate fi dovedită- este o condiţie importantă;
 • Experientă de predare la nivel universitar reprezintă un avantaj;
 • Experienţă de lucru în medii birocratice reprezintă un avantaj.


Dosarul de concurs
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
a. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g. curriculum vitae.

Concursul va consta în:
•    Proba scrisă
•    Interviu

Calendarul concursului

 • Înscriere la concurs: 08.03.2017-24.03.2017
 • Verificarea dosarelor de concurs: 27.03.2017-28.03.2017
 • Proba scrisă: 31.03.2017, ora 12:00, în Bd. Expozitiei nr. 30 A.
 • Interviu:03.04.2017

Tematica şi bibliografie

Activitate, istoric, minune şi alte aspect ale instituţiei SNSPA, inclusive Carta SNSPA- http://snspa.ro/.

În particular http://snspa.ro/snspa/despre/international

Activitatea UEFISCDI şi oportunităţile de finanţare a cercetării din România http://uefiscdi.gov.ro

Aria Educaţiei Superioare din Uniunea Europeană şi Procesul Bologna .European Higher Education Area and the Bologna Process http:// www.ehea.info/

Programul Erasmus Plus. Istoric, oportunităţi prezente, posibilităţii de dezvoltare http://www.erasmusplus.ro/; https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary_en;
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en

Globalizarea şi internaţionalizarea învăţământului superior- diverse aspecte.

Bogdan, Anamaria „Globalizarea şi internaţionalizarea învăţământului superior”

Probleme ale educaţiei superioare în ţările UE. Else, Holly” Higher education ‘in danger’ in seven EU countries” Times Higher Education

Perspective asupra internaţionalizării învăţământului românesc.

Mosoia, Cătălin “Perspective asupra internaţionalizării învăţământului românesc”

Internaţionalizare în învăţământul superior.

Pricopie, Reinhart, Nicolescu, Almăşan, Bogdan, Grecea „Internaţionalizare în învăţământul superior”Bucureşti 2011

Cunoaşterea diferitelor aspecte ale organizării învăţământului românesc

http://www.edu.ro/
Cunoaşterea Legii Educaţiei Naţionale

Fişa postului

 • Contribuie la organizarea diferitelor evenimente internaţionale, după caz, în funcţie de nevoile identificate de prorectorul pentru relaţii internaţionale
 • Realizează schiţe ale diverselor documente în română sau engleză, sub îndrumarea prorectorului responsabil cu relaţiile internaţionale    
 • Urmăreşte activităţiile de internaţionalizare de la nivelul facultăţilor
 • Sprijină organizarea de activităţii pentru studenţii străini, inclusiv Erasmus, din universitate
 • Ţine legătura cu personalul din SNSPA specializat în relaţii publice, precum şi cu personalul administrativ şi educaţional de la nivelul facultăţilor- mai ales în vederea aducerii permanente la zi a paginii de internet a SNSPA în engleză şi a broşurii în engleză
 • Identifică surse posibile de finanţare pentru proiecte cu componenţă internaţională de cercetare
 • Lucrează la scrierea de proiecte cu finanţare pentru cercetare
 • Participă la diferite reuniuni, conferinţe, cu teme de relaţii internaţionaleşi la evenimente internaţionale din SNSPA
 • Realizează verificarea corectitudinii limbii engleze pentru o serie de documente necesare vizibilizării SNSPA
 • Alte activităţii conexe departamentului de relaţii internaţionale din SNSPA

Date de contact:
Dosarele de concurs se vor depune la Serviciul Resurse Umane (Str. Povernei, nr. 6, sector 1, Bucureşti)
Informaţii suplimentare
Telefon: 0372177137
Persoana de contact: Steluța Pătru