Concurs pentru promovarea în grad profesional imediat superior pentru funcţia de execuţie de referent Direcţia Gestiune Patrimoniu

Direcţia Gestiune Patrimoniu organizează examen pentru promovarea în gradul profesional imediat superior pentru funcția de executie de referent cu studii superioare.

Condițiile generale de participare la examen sunt cele prevăzute în H.G. nr. 286/23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și în OMEN nr. 5138/15.12.2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual.

Condițiile specifice de participare la examen sunt:
-  obținerea calificativului ”foarte bine” la evaluarea performanțelor profesionale individuale în ultimul an.
    
Examenul se va desfăşura la sediul SNSPA din str. Povernei  în data de 29.03.2017, ora 11.00 – proba scrisă (Punctaj minim 50 puncte).


Bibliografie

  • Legea nr.1/2011 -Legea educatiei nationale.
  • Ordonanța nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice
  • Carta SNSPA
  • ROF
  • OMFP 1792/2002 -Ordin ALOP ACTUALIZAT- Norme metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice