Post contractual vacant, de Automatist, pe perioadă determinată

Școala Naţională de Studii Politice şi Administrative scoate la concurs un post contractual vacant, de Automatist,  pe perioadă determinată.

Condiţii generale de participare
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


Condiţii specifice de ocupare a postului
Studii superioare de specialitate: Automatica şi Calculatoare/ Electronică
Experienţă profesională minim 2 ani în domeniu
Bune cunoştinţe în domeniul automatizărilor
Abilităţi de planificare şi organizare, persoană responsabilă, adaptabilă
Cunostinţe PC:suita MS Office, programe şi platforme specifice din domeniul automatizărilor
Cunoştinţe limba engleză(limbaj tehnic specific)
Permis de conducere cat.B
Disponibilitate la deplasări

Responsabilităţi
Urmăreşte şi respectă  planul de mentenanţă preventivă în ceea ce priveşte funcţionarea în parametrii tehnici optimi a instalaţiilor electrice ale utilajelor şi echipamentelor electrice de la nivelul întregii instituţii
Asigură activităţi de mentenanţă a sistemelor de climatizare
Propune soluţii de îmbunătăţire a proceselor
Participa la realizarea lucrărilor de investiţii şi reparaţii, pe domeniul electric – automatizari, la termenele şi standardele de calitate stabilite


Dosarul de concurs
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
a. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g. curriculum vitae.

Concursul va consta în:
•    Proba scrisă
•    Interviu

Calendarul concursului
          Înscriere la concurs: 20.03.2017-12.04.2017
          Verificarea dosarelor de concurs: 19.04.2017
          Proba scrisă:20.04.2017
          Interviu:21.04.2017

Comisie concurs
Director Informatică    Găitănaru Andrei
Administrator Clădire Expoziţiei    Dichiu Florin
Administrator financiar    Ispas Olga

La depunerea dosarelor pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor primi bibliografia.

Date de contact
Dosarele de concurs se vor depune la Serviciul Resurse Umane (Str. Povernei, nr. 6, sector 1, Bucureşti)
Informaţii suplimentare
Telefon: 0372177137
Persoana de contact: Steluța Pătru