Concurs pentru promovarea în grad profesional imediat superior pentru funcţia de execuţie de secretar II cu studii superioare în cadrul Facultăţii de Administraţie Publică

Facultatea  de Administraţie Publică organizează examen pentru promovarea în gradul profesional imediat superior pentru funcția de executie de secretar II cu studii superioare.


Condițiile generale de participare la examen sunt cele prevăzute în H.G. nr. 286/23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și în OMEN nr. 5138/15.12.2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual.


Condițiile specifice de participare la examen sunt

  • obținerea calificativului ”foarte bine” la evaluarea performanțelor profesionale individuale cel puțin de două ori în ultimii 2 ani


Examenul se va desfăşura la sediul SNSPA din bdul Expozitiei în data de 24.04.2017, ora 10.00 – proba scrisă ( Punctaj minim 50 puncte).


Bibliografie
Legea nr.1/2011 -Legea educatiei nationale.
Ordinul MECT nr.5289/2008 privind diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă
Ordinul MECTS nr.4151/2010 privind diploma de master şi suplimentul la diplomă
Ordinul MENCS nr. 6125/2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie