Concurs pentru promovarea în grad profesional imediat superior pentru funcţia de execuţie de administrator financiar cu studii superioare III în cadrul Direcţiei Economice

Direcţia Economică  organizează examen pentru promovarea în gradul profesional imediat superior pentru funcția de executie de administrator financiar cu studii superioare  III.


Condițiile generale de participare la examen sunt cele prevăzute în H.G. nr. 286/23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și în OMEN nr. 5138/15.12.2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual.

Condițiile specifice de participare la examen sunt

  •  obținerea calificativului ”foarte bine” la evaluarea performanțelor profesionale individuale în ultimul an.


Examenul  se va desfăşura la sediul SNSPA din str. Povernei  în data de 20.04.2017, ora 11.00 – proba scrisă( Punctaj minim 50 puncte).


Bibliografie
-         ROF SNSPA
-          Carta SNSPA
-          Legea contabilității nr. 82/1991,modificată şi actualizată;
-         Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
-  H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 227/2015 privind Codul Fiscal
-          Codul de procedură fiscală din 2015, cu modificările și completările ulterioare;
-          Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare;
-          Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;
-          DECRET nr. 209 din 5 iulie 1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casa;
-          OUG 119/1999 Republicată privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare;
-          OMFP nr. 923 din 11 iulie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu
-          OMFP   Nr. 1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare;
-          OMFP   Nr. 2861 din  9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările și completările ulterioare;
-          OMFP nr. 1917 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
-          OMFP nr. 2021 din 17 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare;
-          OMFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificările și completările ulterioare;
-          HG nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările și completările ulterioare;
-          HG nr. 1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările și completările ulterioare.
-          Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea garanţiei materiale şi răspunderea în legătură cu gestionarea defectuoasă a bunurilor şi materiale. H.G. nr.2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale
-          H.G. nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor apartinand institutiilor publice
 -         Legea 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale