Post contractual vacant, de expert, pe perioadă determinată de 6 luni, în cadrul Biroului Doctorate

Școala Naţională de Studii Politice şi Administrative scoate la concurs un post contractual vacant, de expert,  pe perioadă determinată de 6 luni, în cadrul Biroului Doctorate.

Selectia dosarelor pentru concursul de EXPERT din cadrul Biroului Doctorate din data de 29.05.2017 care se va sustine in BL.Expoziţiei , nr. 30A, la ora 14.30:

  • Lipănescu Irina- Letiţia- Admisă

Condiţii generale de participare
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare: 

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de ocupare a postului

  • studii superioare, master,doctorat;
  • vechime în învăţămant superior minim 3 ani
  • cunoştinţe limbi străine (engleză, franceză)


Dosarul de concurs
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
a. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g. curriculum vitae.

Concursul va consta în:
•    Proba scrisă
•    Interviu

Calendarul concursului
Înscriere la concurs: 04.05.2017-22.05.2017
Verificarea dosarelor de concurs: 25.05.2017-26.05.2017
Proba scrisă:29.05.2017
Interviu:30.05.2017

Bibliografie
Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificarile şi completarile ulterioare
Regulament privind activitatea profesională a studenţilor
Regulamentul de organizare a examenului de finalizare a studiilor
Regulamentul şi metodologia de organizare a concursului de admitere
Regumentul instituţional de organizare şi desfăşurare a programelor de studii universitare de doctorat
H.G. nr. 681/2011 Codul studiilor universitare de doctorat, cu modificarile şi completarile ulterioare

Date de contact:
Dosarele de concurs se vor depune la Serviciul Resurse Umane (Str. Povernei, nr. 6, sector 1, Bucureşti)
Informaţii suplimentare
Telefon: 0372177137
Persoana de contact: Steluța Pătru