1 post contractual vacant, de secretară(S), pe perioadă determinată de 6 luni, în cadrul Facultății de Management

Școala Naţională de Studii Politice şi Administrative scoate la concurs 1 post contractual vacant, de secretară(S),  pe perioadă determinată de 6 luni, în cadrul Facultății de Management

Rezultatele concursului pentru ocuparea postului de secretara la Facultatea de Management:

MOTOC IONUT ALEXANDRU - 43 puncte la proba scrisa -RESPINS


Rezultatul selectiei dosarelor la concursul pentru postul de secretara din cadrul Facultatii de Management:

MOTOC IONUT ALEXANDRU- admis
LUTESCU MARILENA -respinsa (dosar incomplet)


Concursul va avea loc in Bl. Expozitiei, nr. 30A la ora 11.Condiţii generale de participare
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de ocupare a postului
Studii superioare
Vechime în muncă minim 3 ani
Aptitudini de comunicare si lucru cu publicul
Operare PC, Microsoft Office (Word, Excel)

Dosarul de concurs
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
a. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c. copie certificat de nastere copii;
d. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
f. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
g. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
h. curriculum vitae.

Concursul va consta în:
•    Proba scrisă
•    Proba practică
•    Interviu

Calendarul concursului
Înscriere la concurs: 19.10.2017-01.11.2017
Verificarea dosarelor de concurs: 03.11.2017-06.11.2017
Proba scrisă:08.11.2017
Proba practică:09.11.2017
Interviu:10.11.2017
Tematica de concurs pentru proba scrisă

1)    Principiile care guvernează învăţământul superior din România
2)    Structura organizatorică şi conducerea instituţiilor de învăţământ superior din România
3)    Organizarea studiilor universitare în România
4)    Universitatea centrată pe student – principii, înmatricularea studenţilor, drepturi şi obligaţii ale studenţilor
5)    Structura organizatorică şi conducerea SNSPA
6)    Resursele umane şi materiale ale SNSPA
7)    Drepturile şi îndatoririle studentului în SNSPA
8)    Regulamentul studenţilor în SNSPA
9)    Creditele transferabile: noţiune, aplicabilitate


Bibliografie recomandată:
Legea nr.1/2011 privind educaţia naţională
Carta SNSPA
Regulament privind activitatea profesională a studenţilor
Codul universitar al drepturilor şi obligaţiilor studentelor şi studenţilor din SNSPA
Regulament privind sistemul de alocare a creditelor transferabile

Date de contact:
Dosarele de concurs se vor depune la Direcția RU-salarizare (Str. Povernei, nr. 6, sector 1, Bucureşti)
Informaţii suplimentare
Telefon: 0372177170