1 post contractual vacant, de expert, în cadrul programului ERASMUS+, pe perioadă determinată de 1 an

Școala Naţională de Studii Politice şi Administrative scoate la concurs 1 post contractual vacant, expert, în cadrul programului ERASMUS+,  pe perioadă determinată de  1 an

Condiţii generale de participare
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de ocupare a postului
studii universitare finalizate cu diplomă de licență;
cunoașterea limbii engleze (avansat);
cunoaşterea altor limbi străine poate fi considerată un avantaj;
abilități de operare pe calculator (MS Office, Internet), inclusiv lucrul cu baze de date;
abilități de comunicare și inter-relaționare;
experiență în management de proiect;
abilități de analiză, sinteză, redactare de rapoarte, elaborarea de texte concise, clare și coerente logic;
competențe de evaluare tehnică și financiară (evaluare de proiecte/aplicații);
capacitatea de organizare a timpul propriu pentru îndeplinirea eficientă a atribuţiilor de serviciu şi respectarea termenelor limită;
abilități de organizare, adaptabilitate, flexibilitate;
capacitatea de a lucra în echipă;
abilități de lucru în mediul online.


Dosarul de concurs
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
a. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c. copie certificat de nastere copii;
d. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
f. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
g. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
h. curriculum vitae.

Atribuţii specifice (fără a fi limitative):
Completarea bazei de date Mobility Tool cu informații despre mobilitățile curente studenți, cadre didactice și personal adminsitrativ;
Pregătirea rapoartelor finale Erasmus+ - KA 103 și KA 107;
Pregătirea contractelor financiare aferente mobilităților;
Organizarea diferitelor evenimente de promovare a Programului Erasmus+ în SNSPA;
Asigurarea comunicării și corespondenței cu birourile Erasmus+ din cadrul facultăților și cu ANPCDEFP;  
Gestionarea acordurilor inter-instituționale Erasmus+;
Întocmirea și verificarea documentelor de plată a granturilor Ersmus+, precum și a deconturilor pentru mobilităţile efectuate în cadrul programului;
Realizarea operațiunilor administrative în vederea transmiterii documentației Erasmus+ către ANPCDEFP;
Identificarea de noi parteneri prin programul Erasmus;
Alte atribuții stabilite de coordonatorul instituțional Erasmus+.


Concursul va consta în:
•    Proba scrisă
•    Interviu

Calendarul concursului
Înscriere la concurs: 23.10.2017-03.11.2017
Verificarea dosarelor de concurs: 09.11.2017-10.11.2017
Proba scrisă:13.11.2017
Interviu:14.11.2017

Bibliografie
Ghidul Programului ERASMUS+ 2017 http://www.erasmusplus.ro/library/files/2017%20erasmus-plus-programme-guide_en.pdf; http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_en.pd
Apelul național la propuneri de proiecte Erasmus+, http://www.erasmusplus.ro/library/Apeluri/Apel_national_2017_Erasmus_27012017.pdf
Carta SNSPA;
Regulamentul nr. 1288/2013 al Parlamnetului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a programului Erasmus+,
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:32013R1288.
www.erasmus.snspa.ro.


Date de contact:
Dosarele de concurs se vor depune la Direcția RU-salarizare (Str. Povernei, nr. 6, sector 1, Bucureşti)
Informaţii suplimentare
Telefon: 0372177137