1 post contractual vacant, de expert IT şi sisteme de management de conţinut (S) în cadrul Direcției Informatice, pe perioadă determinată de 6 luni

Școala Naţională de Studii Politice şi Administrative scoate la concurs 1 post de  expert IT şi sisteme de management de conţinut (S) în cadrul Direcției Informatice , pe perioadă determinată de 6 luni.

Condiţii generale de participare
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de ocupare a postului
Studii superioare
Experiență în domeniu IT >3 ani
Scrisori de recomandare

Dosarul de concurs
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
a. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c. copie certificat de nastere copii;
d. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
f. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
g. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
h. curriculum vitae.

Concursul va consta în:
•    Proba scrisă
•    Proba practică
•    Interviu

Calendarul concursului
Înscriere la concurs: 04.12.2017-15.12.2017
Verificarea dosarelor de concurs: 18.12.2017-19.12.2017
Proba scrisă:04.01.2018
Proba practică: 08.01.2018
Interviu:10.01.2018

Bibliografie
Networking
A. Tanenbaum, Reţele de calculatoare (ediţia a patra), Byblos, Tg.Mureş, 2003
R. Stevens, B. Fenner, A. Rudoff, UNIX Network Programming Volume 1, Third Edition: The Sockets Networking API, Addison Wesley, 2003
S. Buraga, G. Ciobanu, Atelier de programare în reţele de calculatoare, Polirom, Iaşi, 2001:  
D. Comer, Internetworking With TCP/IP, vol.I: Principles, Protocols, and Architecture (2nd edition), Prentice Hall, New Jersey, 1991
D. Comer, D. Stevens, Internetworking with TCP/IP: vol.III: Client-Server Programming and Applications, Prentice Hall, New Jersey, 1993
S. Androutsellis-Theotokis, D. Spinellis, A Survey of Peer-to-Peer Content Distribution Technologies, ACM Computing Surveys, 36(4):335-371, December 2004
K. Ross, D. Rubenstein, P2P Systems, Tutorial, 2004
M. Mallick, Mobile and Wireless Design Essentials, John Wiley & Sons, 2003
S. Raab et al., Mobile IP Technology and Applications, Cisco Press, 2005
K. Robbins, S. Robbins, UNIX Systems Programming: Communication, Concurrency, and Threads, Prentice Hall PTR, 2003
R. Stevens, TCP/IP Illustrated, Volume 2: The Implementation, Addison-Wesley Longman, 1995
D. Acostăchioaie, Securitatea sistemelor Linux, Polirom, Iaşi, 2003
J. Martin, J. Leben, TCP/IP Networking, Prentice Hall, New Jersey, 1994

CMS (Content Management, Systems)
Web Content Management, Systems, Features, and Best Practices, By Deane Barker, Publisher: O'Reilly Media, Release Date: March 2016
Content Management Bible, Bob Boiko, John Wiley & Sons, 28 nov. 2005 -Content Management for Dynamic Web Delivery, JoAnn T. Hackos, Wiley, 28 feb. 2002
CMS Security Handbook: The Comprehensive Guide for WordPress, Joomla, Drupal, and Plone, Tom Canavan, John Wiley and Sons, 31 mar. 2011
Pro ASP.NET 4 CMS Advanced Techniques for C# Developers Using the .NET 4 Framework, Authors: Harris, Alan
PHP 5 CMS Framework Development - 2nd Edition, Martin Brampton, August 2010


Date de contact:
Dosarele de concurs se vor depune la Direcția RU-salarizare (Str. Povernei, nr. 6, sector 1, Bucureşti)
Informaţii suplimentare
Telefon: 0372177137