Imprimă această pagină

1 post contractual vacant, de contabil/ economist debutant, în cadrul programului ERASMUS+, pe perioadă determinată de 1 an

Școala Naţională de Studii Politice şi Administrative scoate la concurs 1 post contractual vacant, de contabil/ economist debutant, în cadrul programului ERASMUS+,  pe perioadă determinată de  1 an

Condiţii generale de participare
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de ocupare a postului
studii medii / superioare economice;
cunoştinţe bune privind utilizarea Microsoft Office;
cunoaşterea a cel puţin o limbă de circulaţie internaţională;
capacitate de analiză şi sinteză a informaţiilor prelucrate;
capacitatea de a lucra în echipă;
capacitatea de organizare a timpul propriu pentru îndeplinirea eficientã a atribuţiilor de serviciu şi respectarea termenelor limită.

Dosarul de concurs
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
a. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c. copie certificat de nastere copii;
d. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
f. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
g. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
h. curriculum vitae.

Atribuţii specifice (fără a fi limitative):
Întocmirea și emiterea ordinelor de plată pe baza documentelor justificative înaintate de compartimentele de specialitate şi aprobate de ordonatorul de credite;
Înregistrarea operaţiunilor de încasări şi plăţi prin casierie şi prin virament bancar cu încadrarea acestora pe articole şi alineate bugetare specifice programului Erasmus+ şi ţinând cont de disponibilităţile existente în cadrul fiecărui program;
Verificarea deconturilor pentru mobilităţile efectuate în cadrul programului Erasmus+ și  elaborarea documentelor de plată/încasare pentru drepturile ce revin titularilor de deconturi;
Pregătirea dosarelor în vederea transmiterii acestora spre verificare organismelor cu competenţe înacest sens.


Concursul va consta în:
•    Proba scrisă
•    Interviu

Calendarul concursului
Înscriere la concurs: 08.01.2018-19.01.2018
Verificarea dosarelor de concurs: 22.01.2018-23.01.2018
Proba scrisă:30.01.2018
Interviu:01.02.2018

Bibliografie
Legea contabilității nr. 82/1991, actualizată;
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare;
Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;
ROF ul SNSPA;
Carta SNSPA;
GhidulProgramuluiERASMUS+ 2017 http://www.erasmusplus.ro/library/files/2017%20erasmus-plus-programme-guide_en.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_en.pd

Date de contact:
Dosarele de concurs se vor depune la Direcția RU-salarizare (Str. Povernei, nr. 6, sector 1, Bucureşti)
Informaţii suplimentare
Telefon: 0372177137