Director editorial, Redactor şi Coordonator/Responsabil vânzări la Editura Comunicare.ro

Editura Comunicare.ro scoate la concurs posturile de Director editorial, Redactor şi Coordonator/Responsabil vânzări. Dosarele de candidatură se pot depune în perioada 25.08.2014-28.08.2014.

Dosarul trebuie să conţină:
 a) formular de înscriere;
 b) copia actului de identitate;
 c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, şi după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 e) cazierul judiciar;
 f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 g) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.
Copiile de pe actele prevăzute se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul    

Concursul va avea loc luni, 1 septembrie 2014, ora 14.00, la sediul Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice, SNSPA, str. Povernei nr. 6, Decanat.

 

Cerinţe şi bibliografie:


DIRECTOR EDITORIAL

Cerinţe

 • Studii superioare (limbi străine, litere, comunicare sau alt profil umanist relevant); studii/cursuri de specialitate în domeniul editorial.
 • Experienţă în mediul editorial de minimum 10 ani şi experienţă într-o funcţie de conducere de minimum 5 ani.
 • Cunoaşterea foarte bună a pieţei de carte naţionale şi internaţionale.
 • Cunoştinţe în domeniul copyrightului, licenţelor de traducere, negocierea de contracte; portofoliu relevant de contacte– agenţii literare şi edituri străine.
 • Cunoaşterea la nivel avansat a cel puţin două limbi de circulaţie internaţională (de preferinţă engleză, franceză).
 • Cunoştinţe bune de operare PC şi navigare pe internet.
 • Bune abilităţi de organizare/coordonare, comunicare şi PR.

Atribuţii

 • Coordonarea activităţii editurii şi supervizarea echipei editoriale.
 • Realizarea planului editorial anual şi a activităţilor de promovare şi publicitate conexe.
 • Construirea portofoliului editorial; achiziţionarea de titluri noi, negocierea contractelor/licenţelor de traducere.
 • Stabilirea şi menţinerea relaţiilor cu colaboratorii externi şi interni ai editurii: agenţii literare şi edituri străine, autori, referenţi, traducători, redactori, graficieni etc; identificarea de noi colaboratori şi extinderea echipei de colaboratori.
 • Elaborarea planului de promovare şi comunicare al editurii; participarea la târguri, lansări şi alte evenimente promoţionale organizate de editură.
 • Monitorizarea procesului editorial şi a calendarului de apariţii.

Bibliografie

 • Philippe Schuwer, Tratat practic de editare, Editura Amarcord, Timişoara, 1999;
 • Tudor-Vlad Popescu, Ghid de bune practici în activitatea editorială, ProEdit, Asociaţia Uniunea Editorilor din România, Bucureşti 2014;
 • Cătălin Strat, Manualul redactorului de carte. Introducere în teoria şi practica redactării, ProEdit, Asociaţia Uniunea Editorilor din România, Bucureşti 2014;
 • Uniunea Europeană, Ghid interinstituţional de redactare, Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene, Bruxelles, Luxembourg, 2011;
 • The University of Chicago Press Staff, The Chicago Manual of Style, University of Chicago Press, 2010;Legea dreptului de autor şi a drepturilor conexe nr 8/1996;
 • Lynette Owen, Tranzacţia drepturilor de autor. Ghid practic pentru editorii din România, Editura Tehnică, Bucureşti, 1996;
 • Albert Labarre, Istoria cărţii, Institutul European, Iaşi, 2001;
 • Alberto Manguel, Istoria lecturii, Editura Nemira, Bucureşti, 2011.


REDACTOR

Cerinţe

 • Studii superioare (limbi străine, litere, comunicare sau alt profil umanist relevant).
 • Experienţă în domeniul editorial (redactarea de carte) de minimum 5 ani.
 • Cunoaşterea la nivel avansat a cel puţin două limbi de circulaţie internaţională (de preferinţă engleză, franceză).
 • Cunoaşterea foarte bună şi nuanţată a limbii române şi a normelor de gramatică şi ortografie în vigoare.
 • Cunoştinţe bune de operare PC şi navigare pe internet.
 • Un solid bagaj de cultură generală.
 • Interes pentru domeniul editorial şi piaţa de carte naţională şi internaţională.
 • Seriozitate, rigurozitate şi disciplină în munca redacţională, meticulozitate, abilităţi de comunicare.

Atribuţii

 • Redactarea şi corectura manuscriselor din portofoliul editorial şi pregătirea lor pentru tipar, în conformitate cu normele stabilite de editură.
 • Elaborarea de materiale promoţionale şi texte publicitare (print şi on-line), texte de copertă, cataloage, prezentări, newsletters etc.
 • Menţinerea relaţiilor cu colaboratorii externi ai editurii şi urmărirea calendarului editorial.
 • Identificarea şi propunerea de noi colaboratori (traducători, redactori, corectori, graficieni etc.) şi evaluarea competenţelor acestora.
 • Participarea la târguri, lansări de carte şi alte evenimente promoţionale organizate de editură şi reprezentarea editurii cu aceste ocazii.
 • Colaborarea cu restul echipei editurii pentru realizarea planului editorial la standardele de calitate impuse de o editură cu profil academic.


Bibliografie

 • Philippe Schuwer, Tratat practic de editare, Editura Amarcord, Timişoara, 1999;
 • Uniunea Europeană, Ghid interinstituţional de redactare, Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene, Bruxelles, Luxembourg, 2011;
 • Cătălin Strat, Manualul redactorului de carte. Introducere în teoria şi practica redactării, ProEdit, Asociaţia Uniunea Editorilor din România, Bucureşti 2014;
 • Tudor-Vlad Popescu, Ghid de bune practici în activitatea editorială, ProEdit, Asociaţia Uniunea Editorilor din România, Bucureşti 2014;
 • Legea dreptului de autor şi a drepturilor conexe nr. 8/1996;
 • Albert Labarre, Istoria cărţii, Institutul European, Iaşi, 2002;
 • Alberto Manguel, Istoria lecturii, Editura Nemira, Bucureşti, 2011.

 

COORDONATOR/RESPONSABIL VÂNZĂRI

Cerinţe

 • Studii superioare
 • Experienţă în vânzări, de preferinţă în vânzarea/difuzarea de carte, de minimum 2 ani.
 • Bună cunoaştere a pieţei de carte din Româna; contacte relevante în reţelele de difuzare, librării etc.
 • Cunoştinţe bune de operare PC.
 • Permis de conducere categoria B.
 • Seriozitate, responsabilitate, spirit de organizare, mobilitate, bune abilităţi de negociere şi comunicare.

Atribuţii

 • Difuzarea şi vânzarea titlurilor din producţia editurii.
 • Dezvoltarea unui portofoliu de clienţi şi administrarea conturilor.  
 • Negocierea şi încheierea de contracte, asigurarea încasărilor şi monitorizarea plăţilor.
 • Întocmirea de rapoarte periodice privind situaţia şi stadiul vânzărilor.
 • Asigurarea logisticii pentru participarea editurii la târgurile de carte sau alte evenimente specifice.

Bibliografie

 • Marc Corcos, Tehnici de vânzare eficiente. Planul de vânzare. Principii si condiţii esenţiale, Polirom, 2008;
 • Michael Aguilar, Vânzătorul de elită. Tehnici şi strategii de succes, Editura Polirom, Iaşi, 2008;
 • Costel Postolache, Manual de vânzare a cărţii pentru editori şi librari, ProEdit, Asociaţia Uniunea Editorilor din România, Bucureşti, 2014;
 • Constantin Bratianu, Management şi marketing. Concepte fundamentale, Editura Comunicare.ro, 2012.