Post de asistent de cercetare în cadrul Centrului de Studii Israeliene.

google car loan emi calculator Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative scoate la concurs postul de asistent de cercetare în cadrul Centrului de Studii Israeliene.

personal loans in paducah ky

http://www.centurionexec.com/pd/150/2716.html rochester ny payday loans who qualifies for home loans from the federal housing administration (fha) Concursul va avea loc în data de 29.07.2015, ora 11, la sediul din str.Povernei nr 6 şi va consta intr-o probă scrisă şi un interviu . http://cafedebieb.com/pd/85/1499.html non performing loan ratio sri lanka Condiţii de eligibilitate: self directed ira loan rules -    Absolvent de facultate cu profil socio-politic şi umanistic; what would happen in the market for loanable funds -    Experienţa dovedită în scrierea şi implementarea de proiecte , preferabil proiecte de cercetare; http://denistar.rs/pz/142/ title loan jacksonville florida -    O cunoaştere excelentă a limbii engleze; -    Abilitaţi de activitate administrativă;
-    Un inters dovedit în cunoaşterea şi intelegerea problematicii Israelului în contextul Orientului Mijlociu reprezintă un avantaj;
-    Masteratul sau/ şi doctoratul reprezintă un avantaj.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
a.    cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
b.    copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c.    copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d.    carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e.    cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f.    adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g.    curriculum vitae;
h.    Scrisoare de intenţie.

physician mortgage loans wells fargo

http://urbancomposter.se/pl/69/ will a car dealership pay off a personal loan        Calendarul desfşurări concursului :
-09.07.2015 - 15.07.2015,ora 10, înscriere la concurs ;
-16.07.2015 - 20.07.2015 verificarea dosarelor de concurs ;
-29.07.2015  proba scrisă, ora 11 ;
-30.07.2015  interviu, ora 10 ;
    Bibliografia de concurs o găsiţi la Serviciul Resurse Umane din str. Povernei, nr.6, sector 1. Informaţii suplimentare la telefon 0372 177 137.

loans for less