Post expert I în cadrul Institutului de Studii Latino-Americane

http://davidlilja.se/mqo-1577 Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative scoate la concurs un post expert I în cadrul Institutului de Studii Latino-Americane.

binary options killer download
http://www.digital-coupon.club/mf/titan-trade-com Condiţii generale de ocupare a postului
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

http://www.jaleh.de/or/18/binre-optionen-aktien.html binäre optionen aktien go here Condiții specifice:
•    Să fie doctor în Științe Politice sau Relații Internaționale
•    Să aibă competențe lingvinstice în limba spaniolă, engleză și franceză
•    Să fie autor/autoare a cel puțin două articole a căror tematică să țină de regiunea Americii Latine și a Caraibelor

go to site Bibliografie:
•    LegeaEducațieiNaționalenr 1/2011
•    Centro Latinoamericano para las Relaciones con Europa, 10 años de la asociación estratégica ALC-UE, EUROLAT, Revista de Relaciones Eurolatinoamericanas, No. 80, Año 16, Vol. 3, Octubre 2009
•    Centro Latinoamericano para las Relaciones con Europa, Hacia una alianza energética ALC-UE, EUROLAT, Revista de Relaciones Eurolatinoamericanas, No. 79, Año 16, Vol. 2, Julio 2009
•    Centro Latinoamericano para las Relaciones con Europa, Cohesión social: la clave del desarrollo, EUROLAT, Revista de Relaciones Eurolatinoamericanas, No. 77, Año 15, Vol. 4, Diciembre 2008
•    Centro Latinoamericano para las Relaciones con Europa, Desarrollo sostenible en las relaciones ALC-UE, EUROLAT, Revista de Relaciones Eurolatinoamericanas, No. 78, Año 16, Vol. 1, Mayo 2009
•    Centro Latinoamericano para las Relaciones con Europa, Educacion superior, Ciencia y Tecnologia en la Union Europea, America Latina y el Caribe, EUROLAT, Revista de Relaciones Eurolatinoamericanas, No. 84, Año 18, Vol. 1, Agosto 2012
•    Centro Latinoamericano para las Relaciones con Europa, Genero y desarrollo en las relaciones UE-ALC, EUROLAT, Revista de Relaciones Eurolatinoamericanas, No. 82, Año 17, Julio 2011
•    Centro Latinoamericano para las Relaciones con Europa, La protección de datos en la Unión Europea y América Latina, EUROLAT, Revista de Relaciones Eurolatinoamericanas, No. 83, Año 17, Agosto 2011
•    Declaración de Santiago, Cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión Europea, 2013
•    Declaración de Madrid, Cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión Europea, 2010
•    Declaración de Lima, Cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión Europea, 2008
•    Declaración de Viena, Cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión Europea, 2006
•    Declaración de Guadalajara, Cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión Europea, 2004
•    Declaración de Madrid, Cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión Europea, 2002
•    Declaración de Rio de Janeiro, Cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión Europea, 1999
•    Declaración de Santiago, Cumbre Académica de América Latina, el Caribe y la Unión Europea, 2013
•    Declaración de Bruselas, Cumbre Académica de América Latina, el Caribe y la Unión Europea, 2015
•    Hall, Gillette, Anthony, Harry, Patrinos, Indigeneous peoples, poverty, and human rights in Latin America, Palgrave Macmillan, 2013
•    Nilsson, Manuela, Gustafsson, Jan, Latin American Responses to Globalization in the 21st Century, Palgrave Macmillan, 2012
•    Roy, Joaquin, Relations between the EU and Latin America and the Caribbean : Competition or Cooperation with the United States? in Bindi, Federiga, Angelescu, Irina, The Foreign Policy of the European Union: Assessing Europe's Role in the World, Brookings Institution Press, 2012
•    Ruano, Lorena, The Europeanization of National Foreign Policies towards Latin America, Routledge, 2013
•    Sanahuja, José Antonio, La política de desarrollo de la UE y América Latina: Estrategias e instrumentos de cooperación para la asociación birregional, Fundación Carolina CeALCI, 2008
•    Seoane, José (ed.), Movimientos Sociales y Conflicto en América Latina, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2005
•    Sieder, Rachel (ed.), Multiculturalism in Latin America : indigenous rights, diversity, and democracy, Palgrave Macmillan, 2002
•    Skidmore Thomas E., Smith Peter H., Modern Latin America, Sixth Edition, Oxford University Press, 2005

click here  

http://gibaldi.pl/mn/autopzionibinarie-progamma here Calendarul desfăşurării concursului
28.09.2015-07.10.2015    Depunerea dosarelor de concurs la Serviciul Resurse Umane şi verificarea documentelor din dosarelor  
08.10.2015-10.10.2015    Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs
14.10.2015    Proba scrisă
15.10.2015    Interviu

http://www.digital-coupon.club/mf/conto-demo-trading-online go to site Dosarul  de concurs trebuie să conţină
a.    cererea de înscriere adresată Rectorului SNSPA;
b.    copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c.    copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d.    carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e.    cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f.    adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g.    curriculum vitae;
h.    o scrisoare de recomandare de la ultimul loc de muncă;
i.    alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

click here Bibliorafia şi condiţiile specifice posturilor le găsiţi la Serviciul Resurse Umane din Str.Povernei, nr. 6.
Informaţii suplimentare la telefon 0372177137  interior 2547.