Două posturi de economist în cadrul Direcţiei Administrativ - Economică

here Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative scoate la concurs două posturi de economist  în cadrul Direcţiei Administrativ - Economică.

http://financeinspired.com/mqy-10175
http://www.cam-adventures.com/mqq-1864 Condiţii generale de ocupare a postului:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

erfahrungsberichte mit binären optionen wie verwende ich signale für binäre optionen Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
•    studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe economice;
•    vechime de minimum 5 ani contabil în specialitatea contabilitate bugetară;
•    vechime în  specialitate  mai mare de 10 ani ;
•    cunoştințe de operare PC, programe de contabilitate ;
•    abilităţi de comunicare, relaţionare ;
•    capacitate de analiză şi sinteză.

vincere con opzioni binarie
Bibliografie
Administrator financiar patrimoniu (S)

watch Legea contabilității 82/1991, actualizată

http://www.tangotec.com/mqu-3296 Legea 500/2002 privind finanțele publice
Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare
Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice

go to link DECRET nr. 209 din 5 iulie 1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casa

binäre optionen demokonto bdswiss OG 119/1999 Republicatăprivind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv

ORDIN   Nr. 1792 din 24 decembrie 2002pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi lega

ORDIN   Nr. 2861 din  9 octombrie 2009pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii

ORDIN   Nr. 2021 din 17 decembrie 2013pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ   Nr. 34 din 19 aprilie 2006privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

http://decowin.be/mw/254/opzioni-binarie-rottura-del-massimo.html Calendarul desfăşurării concursului:
28.09.2015-09.10.2015    Depunerea dosarelor de concurs la Serviciul Resurse Umane şi verificarea documentelor din dosarelor  
14.10.2015-16.10.2015    Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs
26.10.2015    Proba scrisă
27.10.2015    Interviu

binäre optionen ig markets erfahrungen Dosarul  de concurs trebuie să conţină
a.    cererea de înscriere adresată Rectorului SNSPA;
b.    copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c.    copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d.    carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e.    cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f.    adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g.    curriculum vitae;
h.    o scrisoare de recomandare de la ultimul loc de muncă;
i.    alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

Bibliografia şi condiţiile specifice posturilor le găsiţi la Serviciul Resurse Umane din Str.Povernei, nr. 6.
Informaţii suplimentare la telefon 0372177137 interior 2547.