Post de Consilier Juridic I (A) în cadrul Direcției Juridice – Audit

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative scoate la un post de Consilier Juridic I (A) în cadrul Direcției Juridice – Audit.


Condiţii generale de ocupare a postului:
•    a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
•    b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
•    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
•    d) are capacitate deplină de exercițiu;
•    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
•    f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
•    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea

Condiții specifice
- licențiat în științe juridice
- master în științe juridice sau administrație publică
- vechime în specialitate mai mare de 5 ani
- vechime în domeniul învățământului minimum 8 ani


Calendarul desfăşurării concursului
28.09.2015-9.10.2015    Depunerea dosarelor de concurs la Serviciul Resurse Umane şi verificarea documentelor din dosarelor  
14.10.2015-16.10.2015    Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs
26.10.2015    Proba scrisă
27.10.2015    Interviu
Dosarul  de concurs trebuie să conţină
a.    cererea de înscriere adresată Rectorului SNSPA;
b.    copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c.    copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d.    carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e.    cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f.    adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g.    curriculum vitae;
h.    o scrisoare de recomandare de la ultimul loc de muncă;
i.    alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.
Bibliografie :
-  L53/2003 Codul muncii cu modificările și completările ulterioare
- L1/2011 Educației  Naționale cu modificările și completăriile ulterioare
- Carta SNSPA
- Codul de procedură civilă
- L554/2004 Conteciosului administrative cu modificările și completările ulterioare
- OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiyiție public cu modificările și completările ulterioare
          - ROI
          - ROF
         -  Codul de etică

 

Informaţii suplimentare la telefon 0372177137  interior 2547.