Post de Programator PHP în cadrul Direcției de Informatică

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative scoate la un post de Programator PHP  în cadrul Direcției de Informatică.

 

Descrierea postului
- cunoştințe solide de PHP, MySQL, AJAX, Javascript, JQuery, XML, XHTML, CSS, HTML
- lucrul pe platforme WordPress, OpenCart (alte platforme reprezintă un avantaj)
- cunoştințe avansate de CMS, CorelDraw, Adobe Illustrator şi Photoshop
- capacitate de analiză, sinteză, învăţare şi adaptare
- implicare şi creativitate
- experienţă în dezvoltarea de aplicaţii web;
- PHP - nivel avansat (oop, mvc)
- HTML - nivel avansat
- MySql - nivel avansat (opţional - triggere, proceduri, parametri)
- JavaScript - nivel avansat

Responsabilităţi:
- Elaborarea layouturilor pentru pagini web
- Realizarea de siteuri şi interfeţe web
- Capacitatea de a găsi soluţii pentru compatibilitatea aplicaţiilor web existente şi rezolvarea bugurilor de programare
- Rezolvarea problemelor tehnice
- Implementarea măsurilor de securitate web
- Modificarea aplicaţiilor web în funcție de brief
- Integrarea CSS. Platforme: Wordpress (dezvoltare teme Wordpress sau alte CMS) / Joomla
- PNG/PSD cu designul în pagini şi siteuri, folosind HTML, CSS, Javascript, jQuery, astfel încât sa fie compatibile cu browserele desktop şi mobile majoritare
- Realizarea de siteuri folosind CMS-uri precum WordPress, Drupal, Magento, Joomla
- Realizarea de module noi pentru CMS-urile menţionate
- Research pentru tehnologii, platforme şi frameworkuri noi
- Research pentru identificarea, selectarea şi implementarea de module provenite din exteriorul organizaţiei
- Colaborare cu colegii care se ocupă de aspecte tehnice, programare, baze de date
- Realizarea de machete grafice pentru materiale tipărite/web
- Crearea de elemente de identitate vizuală
- Realizarea de pliante, afişe, bannere, roll-up-uri, cărţi de vizită, logouri, mape de prezentare şi alte materiale pentru print


Cerinţe specifice:
• Experienţă de webdesign pentru cel puţin 5 siteuri, portofoliu
• Simţ artistic aplicabil la webdesign
• Cunoştinţe de HTML, CSS, JavaScript
• Capabil să respecte termenele stabilite împreuna cu colegii
• Atenţie la detalii şi responsabilitate
• Cunoştinţe foarte bune de CorelDraw, Adpbe Photoshop şi Illustrator
• Să fie determinat, perseverent, proactiv responsabil şi serios
• Să aibă o atitudine pozitivă, proactivă în rezolvarea problemelor departamentului
• Să înveţe în permanenţă şi să vrea să se autodepăşească
• Să schimbe şi să îmbunătăţească lucrurile, să aibă idei constructive
• Să aibă spirit de echipă, să acorde atenţie detaliilor
• Să ceară ajutor atunci când are nevoie şi să ofere ajutor atunci când i se cere
• Să respecte promisiunile şi termenele de execuţie şi implementare.

 Condiţii generale de ocupare a postului :
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea


Calendarul desfăşurării concursului
01.10-2015-14.10.2015    Depunerea dosarelor de concurs la Serviciul Resurse Umane şi verificarea documentelor din dosarelor  
16.10.2015-21.10.2015    Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs
29.10.2015    Proba scrisă
30.10.2015    Interviu

Dosarul  de concurs trebuie să conţină
a.    cererea de înscriere adresată Rectorului SNSPA;
b.    copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c.    copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d.    carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e.    cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f.    adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g.    curriculum vitae;
h.    o scrisoare de recomandare de la ultimul loc de muncă;
i.    alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.
       
Informaţii suplimentare la telefon 0372177137 interior 2547.