Post vacant de referent în cadrul Direcţiei General Administrative

http://salonglowi.se/po/27/500.html home equity loan calculator keybank Concursul pentru Administrator patromoniu  cu studii superioare va avea loc în data de 29.10.2015, la sediul din str. Povernei nr 6 şi va consta intr-o probă scrisă şi un interviu.

http://www.brandspark.ca/pd/46/829.html student loans company contact opening hours

http://300seconds.co.uk/pr/48/887.html are loan origination fees deductible on a refinance http://www.generalclad.com/pd/87/1456.html capital first personal loan tracker Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare: a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

http://hovfjallettrailrun.se/pw/165/2916.html construction loans bad credit texas

http://www.ecannus.com/eic/pd/8/140.html abc regis loans Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:;
•    vechime de minimum 3 ani  în instituții publice / de învățământ;
•    cunoştințe de operare PC;
•  experiență în domeniul auto (evidență consum de carburanți , piese de schimb etc )    
      Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului  contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
a. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g. curriculum vitae.

http://rmreklam.se/pi/235/4120.html wells fargo auto loans interest rates

http://oneworkingmusician.com/pd/81/1340.html canara bank interest rates on education loans Calendarul desfăşurări concursului :
-01.10.2015 – 10.10.2015, înscriere la concurs ;
-16.10.2015 – 21.10.2015 verificarea dosarelor de concurs ;
-29.10.2015  proba scrisă ;
-30.102015  interviu .

http://www.commscamp.com/py/287/4992.html union national bank personal loan

http://linneakarlssons.se/pr/195/3523.html bad credit car loans in woodbridge va Bibliografie:
-     L 1/2011 cu modificările ulterioare,
-     L 22/1969
-    Carta SNSPA
-    OG 80/2001
-    OUG 34/2001
Informaţii suplimentare la telefon 0372 177 170.

carrie underwood quicken loans arena tickets