Post vacant de Psiholog

binäre optionen trendfolgestrategie Școala Naţională de Studii Politice şi Administrative scoate la concurs 1 post psiholog.

binäre optionen strategie metatrader Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

analisi tecnica opzioni binarie pdf Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului  contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
a. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g. curriculum vitae.

binary option demo ipad get up to 1000 no credit check Calendarul desfăşurări concursului:
-02.11.2015-16.11.2015 înscriere la concurs;
-17.11.2015 – 19.11.2015 verificarea dosarelor de concurs;
-26.11.2015  proba scrisă;
-27.11.2015  interviu.

binary options trader insight opzioni binarie bdswiss Psiholog într-un Centru Universitar de Consiliere Psihologică și Educațională
Psihologul trebuie să fie acreditat de Colegiul Psihologilor Români în specialitățile Psihologie Educațională, Psihologie clinică și Consiliere Psihologică, iar aceste acreditări îi atestă următoarele competențe:
Competențe profesionale specifice domeniului psihologiei educaționale, consilierii școlare și vocaționale:
-    Evaluarea psihologică a dezvoltării cognitive, afectiv-motivaționale și a personalității persoanelor aflate în contextul educațional al universității ;
-    Consilierea psiho-educațională, psihologică și vocațională a studenților și cadrelor didactice ;
-    Optimizarea deciziilor privind alegerea carierei ;
-    Consilierea psihologică, asistența și intervenția psiho-educațională în instituție.
Competențe profesionale specifice domeniului psihologiei clinice și consilierii psihologice :
-   Evaluarea psihologică clinică pentru identificarea factorilor psihologici implicați în sănătatea, dezvoltarea și tulburarea persoanelor aflate în contextul educațional al universității (studenți sau cadre didactice) ;
-    Intervenție psihologică primară – asistență psihologică și consiliere psihologică primară și psihoterapii scurte pentru controlul primar al factorilor implicați în sănătate și boală ;
-    Consiliere psihologică pentru autocunoaștere și dezvoltare personală, pentru prevenirea patologiei.

how to trade binary options uk Atribuțiile unui psiholog în Centrul de Consiliere Universitar:
1.    Asigură servicii individuale de asistență psihologică, evaluare și consiliere psihologică și educațională  studenților și cadrelor didactice, la cererea acestora – în cadrul cabinetului de consiliere ;
2.    Asigură consiliere educațională de grup pentru studenți și cadre didactice pe teme legate de alegerea carierei sau de sănătatea psihică – în cadrul unor activități de grup, seminarii, evenimente speciale ;
3.    Recomandă un alt specialist din domenii conexe, în situații care depășesc competențele sale și contextul educațional al universității ;
4.    Contribuie la răspândirea informațiilor necesare pentru înțelegerea unor tulburări psihice (exemplu : depresie, anxietate) și a factorilor favorabili menținerii sănătății psihice (exemplu : dezvoltarea inteligenței emoționale, comunicare inter-personală pozitivă).

online geld verdienen binäre optionen Bibliografie recomandată

D. Mearns, B.Thorne, Consiliere centrata pe persoana, Editura Trei , 2010
R. Nelson Jones, Manual de consiliere,  Editura Trei, 2009

Informaţii suplimentare la telefon 0372 177 170.