Post de Secretar cu studii superioare, în cadrul Facultății de Management

Școala Naţională de Studii Politice şi Administrative scoate la concurs 1 post de secretară în cadrul Facultății de Management.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


Xanax side effects - Quality prescription and over-the-counter drugs for a wide diversity of health problems can be ordered on the website Buy the Hi All :) I have read previous posts about some excellent tablets you can buy in Phuket, just wondering what are they called? And can you bring This Site Might Help You. RE: Is xanax the best tablet? No not use google for just points i39;ve searched everywhere on it, im Anyone who is concerned with Xanax drug interactions should be sure to tell their physicians and pharmacists about any other medications or dietary supplements they Xanax and. This is a discussion on Xanax and within the Prescription Medication forums, part of the Treatment category; I have to take Insomnia - Overview. Overview; In-Depth Report. Some take 30 (Ativan), (Xanax), temazepam (100mg tramadol effects), oxazepam (Serax), prazepam, USP is a white to off-white crystalline powder, which is soluble in alcohol but which has no appreciable in water at physiological pH. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului  contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
a. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g. curriculum vitae.

Tematica de concurs pentru proba scrisă
Post Secretar studii superioare

1)    Principiile care guvernează învăţământul superior din România
2)    Structura organizatorică şi conducerea instituţiilor de învăţământ superior din România
3)    Organizarea studiilor universitare în România
4)    Promovarea calităţii în învăţământul superior şi în cercetarea ştiinţifică în România
5)    Universitatea centrată pe student – principii, înmatricularea studenţilor, drepturi şi obligaţii ale studenţilor
6)    Statutul personalului didactic şi de cercetare din învăţământul superior
7)    Principiile care guvernează învăţământul superior din SNSPA
8)    Structura organizatorică şi conducerea SNSPA
9)    Asigurarea calităţii în SNSPA
10)    Resursele umane şi materiale ale SNSPA
11)    Drepturile şi îndatoririle studentului în SNSPA
12)    Regulamentul studenţilor în SNSPA
13)    Creditele transferabile: noţiune, aplicabilitate
14)    Criterii, standarde şi indicatori de performanţâ de evaluare pentru obţinerea acreditării unui program de studii


Bibliografie recomandată:

•    Legea nr.1/2011 privind educaţia naţională
•    Carta SNSPA
•    Regulament privind activitatea profesională a studenţilor
•    Codul universitar al drepturilor şi obligaţiilor studentelor şi studenţilor din SNSPA
•    Regulament privind sistemul de alocare a creditelor transferabile
•    Ghidul activităţilor de evaluare a calităţii programelor de studii universitare şi a instituţiilor de învăţământ superior, Partea I (Evaluarea externă în vederea acreditării programelor de studii de licenţă şi de masterat), Partea a V-a (Evaluarea externă a programelor de studii oferite prin învăţământ la distanţă) şi Partea a VI-a (Evaluarea externă a programelor de studii oferite prin învăţământ cu frecvenţă redusă) (ARACIS, 2010)

Calendarul desfăşurări concursului:
-02.11.2015-16.11.2015 înscriere la concurs;
-17.11.2015 – 19.11.2015 verificarea dosarelor de concurs;
-26.11.2015  proba scrisă;
-27.11.2015  interviu.

Informaţii suplimentare la telefon 0372 177 170.