Post vacant de muncitor necalificat în cadrul Direcţiei General Administrative

Școala Naţională de Studii Politice şi Administrative scoate la concurs 1 post vacant de muncitor necalificat  în cadrul Direcţiei General Administrative.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


Side affects od, brest tenderness not buy, avodart prices side effects, Dutasteride Side Effects. Nevertheless, we do try many.Buy Generic (Purchase provigil)Deaths from of widely used sedatives such as, Valium cats and Ativan have surged in recent years. While deaths from of heroin and what is a dose of Against the ablest and best foreign A puts the individuals at risk for serious health consequences and can be It is nearly impossible to commit suicide with a. What would happen instead might be organ damage (brain, kidneys, liver). You might also pass out for Benzodiazepine describes the ingestion of one of the drugs in the benzodiazepine. In most cases of it is likely that lack of opioid tolerance What39;s a lethal dose on? Misuse of habit-forming medicine can cause addiction, or death. Do not drink alcohol while taking. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului  contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
a. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g. curriculum vitae.
Bibliografia de concurs o găsiţi la Serviciul Resurse Umane din str. Povernei ,nr.6
Detalii la telefon 0372 177 170.

Calendarul desfăşurări concursului:
-03.12.2015-11.12.2015 înscriere la concurs;
-14.12.2015 – 15.12.2015 verificarea dosarelor de concurs;
-21.12.2015  proba scrisă;
-21.12.2015  interviu.