Post de Director General Administrativ Adjunct în cadrul Direcţiei General Administrative

trading Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative scoate la concurs un post de Director General Administrativ Adjunct în cadrul Direcţiei General Administrative.

fineco trading online
onetwotrade com de login Condiţii generale de ocupare a postului:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

trading binari binäre optionen broker zum kopieren Calendarul desfăşurării concursului:
14.12.2015-18.12.2015: Depunerea dosarelor de concurs la Serviciul Resurse Umane şi verificarea documentelor din dosarelor  
21.12.2015-23.12.2015: Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs
14.01.2016: Proba scrisă
15.01.2016: Interviu

opzine binaria http://www.sgrewe.de/ok/58/binre-optionen-demo-konto.html binäre optionen demo konto Dosarul  de concurs trebuie să conţină
a.    cererea de înscriere adresată Rectorului SNSPA;
b.    copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c.    copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d.    carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e.    cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f.    adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g.    curriculum vitae;
h.    o scrisoare de recomandare de la ultimul loc de muncă;
i.    alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

bdswiss com demo binary options free 100 no deposit Condiții specifici:
a.    studii administrative
b.    experiență în domeniu  de 10 ani
c.    experiență în învățământ de 10 ani

broker per fare trading diario di trading opzioni binarie online Bibliografie:
a.   Legea nr 1 /2011, Legea Educației Naționale;
b.   Carta SNSPA;
c.   OUG 34/2006,  privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii cu modificările și completările ulterioare ;
d.   HG 925/2006,  pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie public;
e.   Regulamentul de organizare si functionare al SNSPA;
f.    Legea 500/2002, Legea privind finanțele publice , actualizată;
g.   Legea nr 319/2006, Legea securității și sănătății in muncă;
h.   Ordin nr 119/1999, actualizat.

http://www.sgrewe.de/ok/3/binre-optionen-beste-broker.html binäre optionen beste broker      
Informaţii suplimentare la telefon 0372177137 interior 2547.