Post de Director General Administrativ Adjunct în cadrul Direcţiei General Administrative

binaire opties bonus Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative scoate la concurs un post de Director General Administrativ Adjunct în cadrul Direcţiei General Administrative.

http://combinova.se/?oq=handel-med-bin%C3%A4ra-optioner&346=9e handel med binära optioner binære optioner danmark Condiţii generale de ocupare a postului:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

binaire opties weekend http://hotmeal.net/?pg=top-rated-binary-options-brokers-2015 top rated binary options brokers 2015 Calendarul desfăşurării concursului:
14.12.2015-18.12.2015    Depunerea dosarelor de concurs la Serviciul Resurse Umane şi verificarea documentelor din dosarelor  
21.12.2015-23.12.2015    Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs
14.01.2016    Proba scrisă
15.01.2016    Interviu

http://bremer-handballcup.de/?pq=reisen-online-arbeiten-geld-verdienen&00e=8c reisen online arbeiten geld verdienen http://www.runwaytelevision.com/?opt=etoro-binary-options-charts&a84=6d etoro binary options charts Dosarul  de concurs trebuie să conţină
a.    cererea de înscriere adresată Rectorului SNSPA;
b.    copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c.    copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d.    carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e.    cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f.    adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g.    curriculum vitae;
h.    o scrisoare de recomandare de la ultimul loc de muncă;
i.    alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

one touch binary option broker Condiții specifice:
a.    studii juridice
b.    master în administrație publică
c.    experiență în domeniu  de 10ani
d.    experiență în învățământ de 10 ani

http://www.inindiya.com/?pot=binary-options-minimum-deposit-1%24&bb7=50 binary options minimum deposit 1$ Bibliografie:
a.    Legea nr 1 /2011,  Legea Educației Naționale;
b.    Carta SNSPA ;
c.    Legea 53/2003,  Codul Muncii cu modificarile si completarile ulterioare;
d.    Legea  nr 554/2004,  Legea Contenciosului Administrativ;
e.    Regulamentul de organizare si functionare al SNSPA;
f.    Cod Etic al SNSPA;
g.    OMPF 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
h.    Codul de procedura civila, republicat .

Informaţii suplimentare la telefon 0372177137 interior 2547.