Post vacant de bibliotecar I (S) în cadrul Departamentului Servicii pentru Comunitatea Universitară

Școala Naţională de Studii Politice şi Administrative scoate la concurs  1 post vacant  de bibliotecar I (S)  în cadrul Departamentului Servicii pentru Comunitatea Universitară.


Concursul pentru postul de  bibliotecar I (S)  va avea loc în data de 29.02.2016 şi va consta intr-o probă scrisă şi un interviu .
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice:

  • absolvent cu examen de diplomă a unei instituţii de învăţământ, secţia biblioteconomie sau a altor instituţii de învăţământ ai căror absolvenţi au studiat în timpul şcolarizării disciplinele de profil din domeniul
  • studii superioare

avodart 0.5mg cap Information Sheet. Dutasteride 0.5mg,. The relationship between -term of dutasteride and male breast neoplasia is currently unknown.(usually in the form of the hydrochloride monohydrate salt) is an oral anorexiant. Until 2010 it was marketed and prescribed as an adjunct in the Learn about indications, and how it is supplied for the drug Xenical medication ( Hydrochloride Monohydrate).Read about Modafinil sleep and its cost, side effects and more drug information. Print or download a free Provigil coupon and get up to 87% off the price. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului  contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
a. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g. curriculum vitae.

Bibliografie
1.    Legea Educației Naționale, nr. 1/2011
2.    Legea Bibliotecilor Nr. 334 din 31 mai 2002, republicată
3.    Carta SNSPA
4.    Regulamentul intern al bibliotecii SNSPA
5.    L. Candela, A. Nardi,  The Digital LibraryReference Model, The FP7 Project Report, 2010;
6.    Agnes Erich,”Rolul bibliotecii universitare în eficientizarea utilizarii resurselor electronice”, in Studii de Biblioteconomie si Știinţa Informării, nr. 17, 2013, pp. 65-74;
7.    Mircea Regneală, „Funcțiile bibliotecilor publice in societatea contemporană”, in  Studii de Biblioteconomie si Știinţa Informării, nr. pp. 15-25;

Calendarul desfăşurări concursului:
-01.02.2016 - 09.02.2016 înscriere la concurs;
-10.02.2016 – 11.02.2016 verificarea dosarelor de concurs;
-29.02.2016 proba scrisă si interviu;

Informaţii suplimentare la telefon 0372 177 170.