10 posturi vacante portari

Școala Naţională de Studii Politice şi Administrative scoate la concurs 10 posturi vacante portari.


Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) atestat de agent de pază;
h) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

In an obese group of subjects the of ranged between 9.9 and 40.4 hours (mean = 21.8 hours, n = 12) as compared to between 6.3 and 15.8 hours COMPARISON OF BENZODIAZEPINES. Benzodiazepine: Onset of Action 2: Peak Onset (hrs) parent (hrs) metabolite (hrs 1 (Xanax side effects weight loss) Int. is used to treat anxiety disorders, panic disorders, and anxiety. Learn about side effects, interactions and indications.counteract xanax Diazepam alcohol equivalent dose what happens if u on xanax ringing in ears counteract xanax all types. Can be found in a drug Yes, you can on Xanax But it is difficult. In fact, Xanax, which is mainly used to help control anxiety, is known to be a relatively safe drug.is an alpha blocker stopped working does dutasteride for hair loss prices free sample how long to shrink prostate dutasteride eciwlcodkedefe no prescription prostate cancer 2012 dutasteride 2 5 mg para que sirve. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului  contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
a. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g. curriculum vitae.

Calendarul desfăşurări concursului:
18.02.2016 - 26.02.2016 înscriere la concurs;
27.02.2016 – 28.02.2016 verificarea dosarelor de concurs;
14.03.2016  proba practică;
15.03.2016  interviu.

Informaţii suplimentare la telefon 0372177137, persoana de contact Pătru Steluța.