Post vacant tehnic

Școala Naţională de Studii Politice şi Administrative scoate la concurs 1 post vacant tehnic.

However, it is still too early to recommend the use of aspirin and celebrex in the clinical setting for chemoprevention, said lead author Jenny Mao, MD, professor of. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii superioare și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g)calificare în domeniile :echipamente electrice,instalații termice și sanitare / construcții;
h) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

      Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului  contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
a. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g. curriculum vitae.

Calendarul desfăşurări concursului:
18.02.2016 -26.02.2016 înscriere la concurs;
27.02.2016 – 28.02.2016 verificarea dosarelor de concurs;
14.03.2016  proba scrisă;
15.03.2016  interviu.

Bibliografie:
-Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;
-H.G. nr.273/1994 privind aprobarea regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;
-Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;
-Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu  modificările și completările ulterioare;
-Legea Educației Naționale nr.1/2011, cu  modificările și completările ulterioare;
-HGR nr.28/2008 privind conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente investițiilor publice, structura și metodologia de întocmire a devizului general;
-Carta SNSPA;
-Hotărârea nr.766/21.11.1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții publicată în M.O. Partea I nr.352/1997.

Informaţii suplimentare la telefon 0372177137, persoana de contact Pătru Steluța.