Post vacant de Director Control Intern

http://www.bournecapital.com/bt/85/requisiti-per-aprire-conto-opzioni-binarie.html Școala Naţională de Studii Politice şi Administrative scoate la concurs 1 post vacant de Director Control Intern.

http://www.tangotec.com/mqu-2452 Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g)studii superioare,vechime > 5ani în instituții publice;
h) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

http://cameralove.org/mq/default/bin-re-optionen-mit-signalen binäre optionen mit signalen Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului  contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
a. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g. curriculum vitae.

http://www.big-save.club/mu/opzioni-binarie-con-puntata-minima opinioni negative su opzioni binarie Calendarul desfăşurări concursului:
22.04.2016-27.04.2016     Depunerea dosarelor de concurs la Serviciul Resurse Umane şi verificarea documentelor din dosarelor  
06.05.2016-09.05.2016    Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs
20.05.2016    Proba scrisă
23.05.2016    Interviu

http://www.biodekoracija.com/mu/531/siti-di-opzioni-binarie-con-prova.html siti di opzioni binarie con prova http://www.donnaklara.com/my/428/autpzioni-binarie-com.html autpzioni binarie com Bibliografie:

martingala nelle opzioni binarie (1)    Legea nr 1/2011 a Educației Naționale;        
(2)    Legislatia nationala specifica controlului managerial intern :
a)    OG nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial si controlul financiar preventiv, modificata si completata;
b)   OMFP nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzand standardele de control intern/managerial la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, modificat si completat;
c)    OMFP nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesiionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu, modificat si completat;
d)    OMFP nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, modificat si completat;
e)    Legea nr. 672/2002 privind auditul intern, modificata si completata;
f)    HG nr. 1086/2016 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public intern, modificata si completat;

(3)  Documentaţie elaborată de instituţiile cu rol de reglementare şi control în domeniu:
a)   Ghidul de evaluare a sistemului de control intern în instituţiile publice elaborat de Curtea de Conturi a României;
b)   Strategia dezvoltării controlului financiar public intern în România pentru perioada 2014 – 2016, elaborat de Ministerul Finanţelor Publice;
c)  Îndrumarul metodologic pentru dezvoltarea controlului intern în entităţile publice, elaborat de Ministerul Finanţelor Publice;
d)  Manualul de control financiar preventiv, elaborat de Ministerul Finanţelor Publice;
e)  Metodologia de implementare a standardului de control intern „Managementul riscurilor”, elaborat de Ministerul Finanţelor Publice - Unitatea Centrală de Armonizare a Sistemelor de Management Financiar şi Control.
(4)  Carta SNSPA.

Informaţii suplimentare la telefon 0372177137, persoana de contact Pătru Steluța.

go to link (1)   Legea nr 1/2011 a Educației Naționale;        

http://www.fabgithaca.org/mu/fare-trading-con-bdswiss

opzioni binarie leva finanziaria (2)   Legislatia nationala specifica controlului managerial intern :

http://www.donnaklara.com/my/472/currency-exchanger-online.html

a)      OG nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial si controlul financiar preventiv, modificata si completata;

b)      OMFP nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzand standardele de control intern/managerial la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, modificat si completat;

c)      OMFP nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesiionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu, modificat si completat;

d)      OMFP nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, modificat si completat;

e)      Legea nr. 672/2002 privind auditul intern, modificata si completata;

f)       HG nr. 1086/2016 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public intern, modificata si completat;

(3)   Documentaţie elaborată de instituţiile cu rol de reglementare şi control în domeniu:

a)      Ghidul de evaluare a sistemului de control intern în instituţiile publice elaborat de Curtea de Conturi a României;

b)      Strategia dezvoltării controlului financiar public intern în România pentru perioada 2014 – 2016, elaborat de Ministerul Finanţelor Publice;

c)      Îndrumarul metodologic pentru dezvoltarea controlului intern în entităţile publice, elaborat de Ministerul Finanţelor Publice;

d)      Manualul de control financiar preventiv, elaborat de Ministerul Finanţelor Publice;

e)      Metodologia de implementare a standardului de control intern „Managementul riscurilor”, elaborat de Ministerul Finanţelor Publice - Unitatea Centrală de Armonizare a Sistemelor de Management Financiar şi Control.

(4)   Carta SNSPA.