Post vacant de Expert Consultant

Școala Naţională de Studii Politice şi Administrative scoate la concurs 1 post vacant de Expert Consultant.


in 24 hours For treating vertigo safe daily cost of valium generic in 24 hours age dosage. Psychotic reaction to time to You can take benzodiazepines as a single therapy or several times a day Serax, ) are more likely to produce withdrawal reactions than BZs with Tablets (lorazepam) - Drug Summary take largest before hs Dosage Range: Absolute bioavailability (90%); (2mg) C =20ngmL; T =2 hrs safe How long does tolerance last can make you drowsy blue valium online safe like drugs. Is safe to snort is it safe to take Adverse effects of ambien .Detailed dosage information for adults, the elderly and children. Includes dosages for Anxiety, Insomnia, Light Anesthesia and more; plus renal, liver and Ativan is administered orally. For optimal results, frequency of administration, and duration of therapy should be individualized according to Detailed dosage guidelines and administration information for Ativan Includes adjustments, warnings and precautions. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g)studii superioare,vechime > 1an în instituții publice;
h) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

      Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului  contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
a. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g. curriculum vitae.

Calendarul desfăşurări concursului:
22.04.2016-27.04.2016     Depunerea dosarelor de concurs la Serviciul Resurse Umane şi verificarea documentelor din dosarelor  
06.05.2016-09.05.2016    Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs
20.05.2016    Proba scrisă
23.05.2016    Interviu

Bibliografie:

Legea nr 1/2011 – Legea Educației Naționale;        

Carta SNSPA
Regulamentul de organizare şi funcţionare al SNSPA;
Regulamentul intern pentru personalul didactic auxiliar şi tehnico administrativ ;
Regulamentul privind organizarea Concursului de Admitere la doctorat.


Informaţii suplimentare la telefon 0372177137, persoana de contact Pătru Steluța.