Post vacant de Director General Administrativ

Școala Naţională de Studii Politice şi Administrative scoate la concurs 1 post vacant de Director General Administrativ.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) studii superioare de specialitate în domeniul tehnic/economic/administrativ, vechime > 20 ani în gestionarea patrimoniului public și investiții, vacant pe perioadă nedeterminată;

h) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului  contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
a. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g. curriculum vitae.

 

Calendarul desfăşurări concursului:
18.05.2016-25.05.2016     Depunerea dosarelor de concurs la Serviciul Resurse Umane şi verificarea documentelor din dosarelor  
26.05.2016-03.06.2016    Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs

14.06.2016, ora 10:00 (Sediul SNSPA din Str. Povernei, nr. 6): Proba scrisă
Interviul pentru candidaţii care au promovat proba scrisă va fi anunţat ulterior.

Fişa postului

Comisia de concurs pentru ocuparea postului de Director General Administrativ al universității va fi formată din:

  • Prof.univ.dr. Remus Pricopie – Rector – președinte comisie;
  • Prof.univ.dr. Mihai Păunică – reprezentant MENCS – membru;
  • Conf.univ.dr. Florina Pînzaru – decan FM – membru;
  • Steluța Pătru – Director RU-S – secretar al comisiei (fără drept de vot);

Comisia de contestații la concursul pentru ocuparea postului de Director General Administrativ al universității va fi formată din:

  • Prof.univ.dr. Vasile Secăreș – Președinte CEAC – președinte comisie;
  • Conf.univ.dr. Nicoleta Corbu – Decan FCRP – membru;
  • Conf.univ.dr. Diana Camelia Iancu – decan FAP – membru;
  • Steluța Pătru – Director RU-S – secretar al comisiei (fără drept de vot);

ANEXĂ la ANUNŢUL privind organizarea concursului necesar ocupării postului de DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIV

Bibliografie:
1.    Legea nr.1/2011 –Legea educaţiei naţionale;
2.    Carta SNSPA;
3.    Ordinul Ministerului de Finanţe nr. 946/04.07.2005 modificat şi completat cu Ordinul Ministerului de Finanţe nr.1649/2011;
4.    OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificări şi completări,actualizată;
5.    Legea nr.571/2003 cu modificările şi completările ulterioare;
6.    Legea nr.500/2002 actualizată;
7.    Ordinul nr.980/08.07.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind criteriile de evaluare şi selecţie a obiectivelor de investiţii publice;
8.    Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, actualizată;
9.    Hotărârea nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru şi al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de investiţii;
10.    Codul de etică şi deontologie profesională universitară;
11.    Planul managerial al Rectorului;
12.  Ordinul nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şiorganizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, actualizat;
13.    Ordinul M.E.C.T.S nr.3998/2012, privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a investiţiilor de învăţământ superior de stat din Romania pentru anul 2012;
14.    Legea nr.82/1991 – Legea contabilităţii,modificată şi actualizată ;
15.    Hotarârea nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, actualizată.

 

Informaţii suplimentare la telefon 0372177137, persoana de contact Pătru Steluța.