Post vacant de Administrator patrimoniu I(S) pe perioada determinată

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative scoate la concurs 1 post vacant de Administrator patrimoniu I(S) pe perioada determinată.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de ocupare a postului:

 • vechime în muncă >15 ani;
 • vechime în instituţii de învăţământ >10 ani;
 • cunoștințe privind patrimoniul instituțiilor de învățământ,  asigurarea și aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivele/proiectele de investiţii noi, în continuare și alte lucrări investiționale, precum și documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii.


Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului  contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
a. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g. curriculum vitae.

BIBLIOGRAFIE

 • Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii ;
 • Hotărârea nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora;  
 • Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice,  cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice,  cu modificărileși completările ulterioare;
 • Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 • Carta SNSPA    

Calendarul desfăşurări concursului:
06.06.2016-16.06.2016     Depunerea dosarelor de concurs la Serviciul Resurse Umane şi verificarea documentelor din dosarelor  
17.06.2016-21.06.2016    Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs
27.06.2016    Proba scrisă
29.06.2016    Interviu

Informaţii suplimentare la telefon 0372177137, persoana de contact Pătru Steluța.