Post de redactor, pe perioadă determinată

Școala Naţională de Studii Politice şi Administrative scoate la concurs 1  post contractual vacant, de redactor, pe perioadă determinată.


Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de ocupare a postului

•    Studii superioare (limbi străine, litere, comunicare, ştiinţe politice sau alt profil umanist relevant);
•    Experienţă în domeniul editorial (redactare de carte) de minimum 10 ani;
•    Cunoaşterea la nivel avansat (C2) a cel puţin două limbi de circulaţie internaţională (de preferinţă engleza, franceză; cunoaşterea limbii germane reprezintă un avantaj);
•    Cunoaşterea foarte bună şi nuanţată a limbii române şi a normelor de gramatică şi ortografie în vigoare;
•    Cunoştinţe bune de operare PC şi navigare pe internet; cunoştinţe de tehnoredactare reprezintă un avantaj;
•    Un solid bagaj de cultură generală;
•    Interes pentru domeniul editorial şi piaţa de carte naţională şi internaţională; interes pentru carte academică, precum şi pentru domeniile de interes ale editurii (comunicare, relaţii publice, ştiinţe politice, relaţii internaţionale, studii europene, management etc.);
•    Seriozitate, rigurozitate şi disciplină în munca redacţională, meticulozitate, abilităţi de comunicare.

Atribuţiile postului:

•    Redactarea şi corectura manuscriselor din portofoliul editorial şi pregătirea lor pentru tipar, în conformitate cu normele stabilite de editură;
•    Elaborarea de materiale promoţionale şi texte publicitare (print şi on-line), texte de copertă, cataloage, prezentări, newsletters, afişe etc.
•    Menţinerea relaţiilor cu colaboratorii editurii (traducători, autori, graficieni etc.); urmărirea şi respectarea calendarului editorial;
•    Identificarea şi propunerea de noi colaboratori(traducători, redactori, corectori, graficieni etc.) şi evaluarea competenţelor acestora;
•    Traducerea unor texte legate de activitatea editurii;
•    Participarea la târguri, lansări de carte şi alte evenimente promoţionale organizate de editură şi reprezentarea editurii cu aceste ocazii;
•    Colaborarea cu restul echipei editurii pentru realizarea planului editorial la standardele de calitate impuse de o editură cu profil academic.

      Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului  contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
a. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g. curriculum vitae.

Calendarul desfăşurări concursului
05.07-12.07.2016 înscriere la concurs
13.07.2016 – 14.07.2016 verificarea dosarelor de concurs
26.07.2016  proba practică
27.07.2016  interviu

Bibliografie:
***, The Chicago Manual of Style, University of Chicago Press, 2010;
Septimiu Chelcea, Cum sa redactăm o lucrare de licenţă, o teză de doctorat, un articol ştiinţific în domeniul ştiinţelor socioumane, Edituta Comunicare.ro, 2012;
Philippe Schuwer, Tratat practic de editare, Editura Amarcord, Timişoara, 1999;
Cătălin Strat, Manualul redactorului de carte. Introducerea în teoria şi practica redactării, ProEdit, Asociaţia Uniunea Editorilor din România, Bucureşti 2014;
Tudor-Vlad Popescu, Ghid de bune practici în activitatea editorială, ProEdit, Asociaţia Uniunea Editorilor din România, Bucureşti 2014;
Legea dreptului de autor şi a drepturilor conexe nr. 8 /1996;
Albert Labarre, Istoria cărţii, Institutul European,Iaşi, 2002;
Alberto Manguel, Istoria lecturii, Editura Nemira, Bucureşti,2011.


Informaţii suplimentare la telefon 0372177137, persoana de contact Pătru Steluța.