Post de expert I(S), pe perioadă determinată de 6 luni

binäre optionen trading tipps Școala Naţională de Studii Politice şi Administrative scoate la concurs 1 post contractual vacant, de expert I(S), pe perioadă determinată de 6 luni.

binaire opties gratis binary options traders uk REZULTATELE LA PROBA SCRISA A CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTULUI DE EXPERT I (S)

Nr.crt. Nume/prenume candidat Puncatj Admis/Respins
1 Runceanu Camelia Iuliana 55 pct. Admis interviu

profichart für binäre optionen Interviul va avea loc in data de 02.09.2016 la sediul din Bld. Expozitiei nr.30A.

loan industry
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

opzioni binarie money management Condiţii specifice de ocupare a postului :

•    Specializare în sociologie (master sau doctorat);
•    Experienţă academică/ cercetare minim trei ani;
•    Expertiză în metodologie de cercetare socială, specializare în metode calitative focus grup interviuri, etc.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului  contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
a. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g. curriculum vitae.

Calendarul desfăşurări concursului :
•    22.07-29.07.2016 înscriere la concurs

binäre optionen richtig handeln UPDATE: Prelungire înscrieri: până pe 3.08.2016


•    01.08.2016 – 05.08.2016 verificarea dosarelor de concurs ;
•    01.09.2016  proba practică
•    02.09.2016  interviu

Bibliografie:
a.Bulai Alfred, Focus-grup, Bucureşti: Paideia,2000;
b.Krueger R Casey, Marry Anne, Metoda focus-grup.Ghid practic pentru cercetarea aplicată, Editura Polirom, Bucureşti,2005;
c.Ilut Petre, Abordarea calitativa a socioumanului, Polirom, 1998;
d.Berg Bruce, Qualitative research methods for the social sciences, Boston : Allyn & Bacon, 1998;
e.Bulai Alfred, Concepte fundamentale în Sociologie, Paidea, 2009;
f.Lazăr Vlăsceanu, Introducere în metodologia cercetării sociologice, Polirom, 2013;
g.Creswell J W, Qualitative Inquiry and Research Design. Thousand Oaks. Thousand Oaks:Sage Publications Inc., 1998.

Proba practica de calculator.

Fişa postului se găseşte la Direcţia Resurse Umane.

Comisie  concurs:
Conf.dr. Marius Pieleanu
Lect.dr. Bogdan Bucur
Director RU-Salarizare Steluţa Pătru

robot opzioni binarie forum Candidați înscriși:
binäre optionen hütchentechnik Runceanu Camelia Iuliana - admis

Informatii suplimentare la telefon 0372177137.