Post de expert I(S), pe perioadă determinată de 6 luni

Școala Naţională de Studii Politice şi Administrative scoate la concurs 1 post contractual vacant, de expert I(S),  pe perioadă determinată de 6 luni.

REZULTATELE LA PROBA SCRISA A CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTULUI DE EXPERT I (S)

Nr.crt. Nume/prenume candidat Punctaj Admis/Respins
1 Țoc Sebastian 65 pct. Admis interviu
2 Livinți Raluca 55 pct. Admis interviu

Interviul va avea loc in data de 02.09.2016 la sediul din Bld. Expozitiei nr.30A.


Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de ocupare a postului :

•Specializare în sociologie (licenţă sau master)
•Experienţă academică/ cercetare minim un an
•Expertiză în metodologie de cercetare cantitativă, specializare în metode calitative şi analiză de date

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
a. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g. curriculum vitae.

Calendarul desfăşurări concursului:
•22.07-29.07.2016 înscriere la concurs

UPDATE: Prelungire înscrieri: până pe 3.08.2016


•01.08.2016 – 05.08.2016 verificarea dosarelor de concurs
•01.09.2016  proba practică
•02.09.2016  interviu

Bibliografie
a.Chelcea Septimiu, Metodologia cercetării sociologice, Economică, Bucureşti,2001;
b.Bulai Alfred, Focus-grup, Bucureşti: Paideia,2000;
c.Ilut Petre, Abordarea calitativa a socioumanului, Polirom, 1998;
d.Lazăr Vlăsceanu, Introducere în metodologia cercetării sociologice, Polirom, 2013;
e.Bulai Alfred, Concepte fundamentale în Sociologie, Paidea, 2009;
f.Krueger R Casey, Marry Anne, Metoda focus-grup.Ghid practic pentru cercetarea aplicată, Editura Polirom, Bucureşti,2005.

Proba practica de calculator.

Fişa postului se găseşte la Direcţia Resurse Umane.


Comisie  concurs:
Conf.dr. Marius Pieleanu
Lect.dr. Bogdan Bucur
Director RU-Salarizare Steluţa Pătru

Candidați înscriși:
1. Țoc Sebastian - admis
2. Livinți Raluca - admis


Informatii suplimentare la telefon 0372177137.