Burse pentru semestrul I, anul universitar 2019-2020

În perioada 30 octombrie – 14 noiembrie 2019, studenţii SNSPA pot depune la secretariatele facultăţilor cererile şi dosarele pentru aprobarea burselor pentru semestrul I din anul universitar 2019-2020. Condiţia de obţinere a unei burse acordată de SNSPA, indiferent de categorie, este ca studentul să fie integralist.
Bursele se atribuie studenţilor pe durata unui semestru, în conformitate cu structura anului universitar.

Toate categoriile de burse se acordă numai pe bază de cerere. Descarcă cererea, aici.

Regulamentul privind acordarea burselor în SNSPA poate fi consultat aici.

În stabilirea repartizării burselor se va ţine cont de media din momentul depunerii cererii, astfel:
• Pentru acordarea burselor pentru anul I, semestrul I, la studiile universitare de licenţă şi masterat se vor lua în calcul mediile de la examenul de admitere. Studenţii care au fost admişi fără concurs de admitere, pe baza rezultatelor obţinute la olimpiadele şcolare, se consideră admişi cu media 10,00.
• Media luată în calcul pentru acordarea bursei pe semestrul I pentru anii de studiu II şi III (licenţă) şi master anul II este media din anul de studiu anterior.
• În acordarea bursei pentru semestrul II, pentru toți anii de studii, media luată în calcul este cea din semestrul I.

Cuantumul burselor acordate de Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) în anul universitar 2019-2020:

Bursă de performanţă: 1000 lei
Bursă de merit I: minimum 900 lei
Bursă de merit II: minimum 800 lei
Bursă social: minimum 700 lei
Bursă de ajutor social ocazional – se acordă o singură data pe semestru, minimum 700 lei
Bursa Specială SNSPA: Cuantumul aprobat de C.A.
Pentru copii proveniţi din casele de copii sau plasament familial, un ajutor financiar suplimentar bursei sociale de 700 lei/lună, timp de 12 luni, fără îndeplinirea altor criterii.

 

Burse de ajutor social
Studenţii integralişti a căror familie nu a realizat pe ultimele trei luni un venit lunar mediu pe membru de familie mai mare decât salariu minim brut pe economie îşi pot depune dosarul pentru acordarea unei burse de ajutor social.
În procesul de verificare a dosarelor sociale, comisiile de burse, din fiecare facultate, au dreptul să primească consiliere din partea Direcţiei Juridice a Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative (SNSPA).
Studenţii au obligaţia de a depune la dosarul de acordare a bursei sociale următoarele acte, în funcţie de situaţia în care se află solicitantul:
cerere personală de solicitare a bursei;
• adeverinţă elev/student, pentru membrii familiei care urmează o formă de învăţământ;
• copie după certificatul de deces, în cazul în care studentul este orfan de un părinte, la care se adaugă talonul de pensie de urmaş;
• copie a hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, se completează cu adeverinţă/cupon privind cuantumul pensiei alimentare, pentru student şi fraţii acestuia;
• adeverinţă cu venitul realizat, de la fiecare membru de familie (pe ultimele 3 luni: iulie, august, septembrie);
• adeverinţă de şomaj şi/sau ajutor social;
• declaraţie notarială pe propria răspundere a solicitantului bursei că nu beneficiază de alte venituri, în afara celor declarate;
• ultimul talon de pensie, în cazul în care părinţii sunt pensionari;
• adeverinţă de la Administraţia Financiară din care să reiasă că nu există alte surse de venit, la nivelul familiei;
• adeverinţă şi declaraţie pe propria răspundere că nu beneficiază de bursă de la altă instituţie de învăţământ superior, dacă este cazul.

Salariul minim pe economie luat în calcul la analizarea dosarelor de bursă socială este 2080 lei brut sau 1263 lei net, în funcţie de adeverintele de salariu depuse la dosar.

 

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget