Centre de cercetare

Centre de cercetare

Centrele de cercetare care funcționează în cadrul facultăţilor SNSPA:

Catedra Jean Monnet – “Studii ale europenizării administrației și funcției publice”

Catedra Jean Monnet are ca obiective analiza procesului de europenizare și abordarea interdisciplinară a reformelor sistemului administrativ și a funcţiei publice din România şi diseminarea rezultatelor cercetării realizate în acest sens în Facultatea de Administraţie Publică.

Calitatea României de stat membru al Uniunii Europene a schimbat fundamental peisajul problematicilor și tematicilor relevante în sfera publică. Este deja un fapt nedisputat că actorii publici și privați, reprezentanții mass media, precum și întreaga societate românească în ansamblul ei trebuie să contribuie în mod avizat și asumat la dezbaterile publice pe teme europene.

Ca actor strategic în mediul academic românesc, Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) contribuie în mod activ la creșterea gradului de europenizare a societății românești, prin activități de cercetare, diseminare a cunoștințelor și formare a competențelor studenților în comunicare, guvernanță și antreprenoriat în UE.

Center for EU Communication Studies (CECS) din cadrul SNSPA este umbrela instituțională a primului cluster academic din România dedicat comunicării publice în context european. Inițiat de profesori ai Facultății de Comunicare și Relații Publice (SNSPA) în cadrul proiectului “Euroantreprenoriat – calificări universitare pentru europenizarea societăţii româneşti”, CECS se bucură de implicarea a numeroși cercetători români și străini cu interese științifice legate de politica de comunicare a Uniunii Europene, EU affairs, guvernanță, procese de europenizare etc.

 

Website: www.eucommunication.ro

Comunicarea europeană este o temă prea puțin cercetată și dezbătută, în ciuda mizei strategice pe care o are în soluționarea a ceea ce specialiştii numesc criza de legitimitate și de leadership a UE. CECS se dorește a fi o platformă internațională destinată explorării ştiinţifice şi instrumentalizării acesteia.

Obiectivele CECS sunt de a:

 • contribui la europenizarea societății românești;
 • constitui o reţea europeană de cercetare şi practică în comunicare şi guvernanţă europeană;
 • iniția proiecte de cercetare pe tema sferei publice europene și a problematicii asociate (politica de comunicare a Uniunii Europene, guvernanța în context european, EU affairs);
 • profesionaliza domeniul comunicării europene (EU communication) atât în România, cât și la nivel european;
 • dezvolta parteneriate naționale și internaționale cu actori strategici din sfera EU communication & affairs;
 • crea oportunităţi de internship şi dezvoltare profesională pentru studenţii care doresc să se specializeze în comunicare europeană;
 • constitui un spațiu organizat pentru reflecție și dezbatere pe tema sferei publice europene, prin organizarea de evenimente și publicarea de lucrări specializate.

Center for Strategic Policy Intelligence – Higher Education and Regional Development este înfiinţat în cadrul Catedrei UNESCO pentru Politici în Ştiinţă şi Inovare din SNSPA.

Acest centru este creat prin parteneriat între SNSPA şi UEFISCDI şi are ca prim rol implementarea cu succes a proiectului POSDRU/155/1.2/S/136180.

Centrul de Cercetare Avansată în Ştiinţele Sociale (CCASS) îşi propune ca prin intermediul activităţilor de cercetare, mobilităţi, dezbateri şi parteneriate să contribuie la dezvoltarea şi aprofundarea cunoaşterii în Stiinţe Politice, Ştiinţele Comunicării, Administraţie Publică şi Sociologie. Centrul are în vedere oferirea de expertiză mediului academic, actorilor sociali, economici şi politici relevanţi.

Centrul de Cercetare Avansată în Ştiinţe Sociale îşi propune totodată şi să ofere suportul academic, referenţial şi logistic necesar îmbunătăţirii calităţii programelor de studii oferite de SNSPA şi de alte organizaţii universitare.

Website: centrucomunicare.ro

Centrul de Cercetare în Comunicare are în componenţa sa șase echipe de cercetare care lucrează pe teme specifice de cercetare. Centrul de Cercetare în Comunicare este un centru dinamic, a cărui misiune este de a stimula cercetarea aplicată, focalizată pe probleme de actualitate specific românești și de a crea un pol de cercetare recunoscut la nivel internaţional.
Centrul de Cercetare în Comunicare a realizat diferite evenimente academice, conferinţe, colocvii, workshop-uri cu participare internaţională și a stabilit parteneriate solide cu universităţi din străinătate.

Principalul partener al Centrului de Cercetare în Comunicare este James M. Cox Jr. Center for International Mass Communication Training and Research, Grady College of Journalism and Mass Communication, University of Georgia, împreună cu care s-au organizat în ultimii 3 ani workshop-uri internaţionale cu participarea profesorilor și specialiștilor din ambele ţări.

În ultimii 5 ani, Centrul de Cercetare în Comunicare a organizat conferinţa internaţională a Facultăţii de Comunicare și Relaţii Publice.

Website: facultateademanagement.ro

Centrul de Cercetare în Management și Leadership (CCML) este cel mai tânăr centru de cercetare din SNSPA, organizat începând din anul 2013, are o echipă formată din cadrele didactice ale Facultăţii de Management, cu experienţă relevantă atât în plan academic, cât și practic și conexiuni strânse cu mediul de afaceri.

Temele de cercetare ale echipei CCML vizează acoperirea studiilor de impact din domeniul macroeconomiei, evoluției pieţelor, managementului, administrării afacerilor, leadershipului, marketingului, comunicării manageriale și comerciale.

Dintre cele mai importante proiecte ale Centrului de Cercetare în Management și Leadership, amintim: conferinţa academică internaţională Strategica (București, 27-28 iunie 2013, organizată împreună cu Facultatea de Comunicare și Relaţii Publice din SNSPA și în parteneriat cu Banca Naţională a României), revista internaţională Management Dynamics in the Knowledge Economy (cu apariţie în limba engleză, online și print, 4 numere / an, în parteneriat cu editura Tritonic București), susţinerea colecţiei de cărţi de business Smart Books (prin asigiurarea consultanţei știinţifice și a selecţiei de titluri, publicată de Editura Tritonic, București).

Înfiinţat în 2008, Centrul de Drept Public și Științe Administrative (CDPSA) are ca scop organizarea de activităţi de cercetare, dezvoltare, consultanţă, expertiză în domeniul dreptului public și al știinţelor administrative.

CDPSA derulează, printre altele, proiecte de cercetare știinţifică și asigură sprijin pentru cercetările doctorale din domeniul știinţelor administrative. Urmare a activităţilor desfășurate în cadrul Centrului, au fost realizate și publicate 7 lucrări în volum.

Centrul de Formare şi Suport pentru E-Învăţare Administraţie (CFSEA) este un centru infiintat in cadrul proiectului:”Dezvoltarea curriculara si cresterea relevantei programelor de studiu in administratie publica prin metode inovative de blended learning si corelare cu piata muncii”  al carui scop principal este de a asigura construirea, implementarea si consolidarea unei platforme de e-learning in vederea adaptarii procesului educational din Facultatea de Administratie Publica – SNSPA la sistemul de tip blended learning.

Pe parcursul desfasurarii proiectului, in cadrul CFSEA vor fi adaptate 35 de discipline in cadrul a doua programe de studiu din ciclul 1 universitar (administratie publica si administratie europeana) si 4 programe de studiu din ciclul 2 in domeniul stiinte administrative. Astfel, prin intermediul centrului, 800 de studenti vor beneficia de formarea competentelor de utilizare a platformei de e-learning si de suport in diferitele activitati ce propun invatarea in sistem blended learning in cele 18 luni de desfasurare a proiectului. Mai mult, in cadrul CFSEA se va realiza un raport privind adaptarea continuturilor educationale la necesitatile pietei muncii in acord cu CNCIS, rezultat din organizarea unei serii de intalniri de lucru intre cadre didactice, studenti, angajatori, alumni si alti actori interesati precum si institutionalizarea conform CNCIS a modificarilor curriculare in acord cu necesitatile pietei muncii si realizarea a doua sesiuni de instruire/diseminare pentru prezentarea rezultatelor cercetarilor, intalnirilor de lucru si a modificarilor curriculumului pentru integrarea componentei de e-learning.

Dupa incheierea proiectului, CFSEA va continua sa functioneze in vederea asigurarii sustenabilitatii proiectului prin dezvoltarea si consolidarea platformei de e-learning, urmand sa fie integrat in structurile interne ale Facultatii de Administratie Publica.

Centrul de Orientare şi Practică în Comunicare şi Relaţii Publice (COPCRP) este o structură administrativă în cadrul Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice a Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative, ce funcţionează în acord cu prevederile Cartei Universitare a SNSPA.

Centrul de Orientare şi Practică în Comunicare şi Relaţii Publice are drept obiectiv major facilitarea tranziţiei de la şcoală către piaţa muncii a studenţilor şi absolvenţilor SNSPA. În acest scop, îşi propune să creeze un spaţiu de informare cu privire la noile tehnologii educaţionale şi la cerinţele pieţei muncii, de comunicare şi de formare în spiritul exigenţelor societăţii contemporane.

Centrul de Orientare şi Practică în Comunicare şi Relaţii Publice are următoarele funcţii: funcţia de informare generală, funcţia pedagogică, funcţia de consiliere, funcţia de orientare profesională, funcţia de îndrumare către stagii de practică şi funcţia de comunicare cu partenerii externi.

Misiunea specifică a Centrul de Orientare şi Practică în Comunicare şi Relaţii Publice constă în consilierea şi orientarea studenţilor pentru integrarea pe piaţa forţei de muncă. Consultanţa în alegerea carierei vizează: informarea studenţilor cu privire la principalele oportunităţi de carieră, în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii; consiliere vocaţională; informarea studenţilor cu privire la importanţa procesului de ego-marketing şi la principalele aspecte ale acestuia; pregătirea studenţilor pentru interviul de selecţie, redactarea unui CV, redactarea unei scrisori de intenţie; oferirea unor oportunităţi pentru stagii de practică etc. În gestionarea propriului parcurs academic, COPCRP vine în întâmpinarea studenţilor cu oferta pentru perfecţionarea pregătirii prin masterate oferite atât de SNSPA, cât şi de alte universităţi din România şi din străinătate.

Domeniile de activitate ale COPCRP sunt: consiliere pentru carieră; training profesional; consiliere psihopedagogică şi psihoterapie; îndrumare către stagii de practică; managementul carierei.

Prin specificul activităţilor sale, Centrul de Orientare şi Practică în Comunicare şi Relaţii Publice participă la implementarea politicilor educaţionale pe niveluri de studii, profiluri, specializări şi sprijină îndeplinirea obiectivelor prevăzute în procesul de învăţământ, răspunzând nevoilor de informare ale utilizatorilor.

Principalele atribuţii ale consilierului din cadrul sunt:
a)    servicii de asistenţă psihologică
b)    servicii de consiliere în ego-marketing
c)    servicii de consiliere în carieră.

Înfiinţat cu sprijinul organizaţiilor “Danish Data Association” și “Council of European Professional Informatics Societies” (Danemarca), Centrul de Pregătire pentru Administrația Publică (CPAP) funcţionează din 1998 ca structură specializată a Facultăţii de Administraţie Publică a SNSPA pentru dezvoltarea programelor de pregătire în administraţia publică.

CPAP se bucură de o largă recunoaștere naţională și internaţională, fiind implicat cu succes în derularea de programe internaţionale de prestigiu. CPAP este acreditat ca centru de testare ECDL, fiind primul de acest fel din România.

Email: crdr.snspa@gmail.com

Centrul de Resurse, Documentare și Cercetare cu privire la Problematica Romilor (CRDR) și-a început activitatea în anul 2011. Activităţile desfășurate în cadrul Centrului se înscriu în priorităţile europene și naţionale în ceea ce privește incluziunea socială a romilor și educaţia și formarea profesională ca factori importanţi de creştere economică și de dezvoltare a societăţii bazate pe cunoaștere. Centrul are ca scop organizarea de activităţi de documentare, cercetare-dezvoltare, consultanţă și expertiză în problematica romilor, inclusiv prin colaborare cu instituţii de învăţământ și de cercetare, persoane fizice și juridice din ţară sau străinătate.

Website: civicparticipation.ro

Centrul pentru promovarea Participării și Democrației (CPD) este o unitate de cercetare, analiză și evaluare a participării cetățenilor la procesul democratic, atât la nivel naţional, cât și european. Creat în cadrul SNSPA, CPD reunește experți în domenii precum știinţa politică, sociologie, științe administrative, comunicare, relaţii internaţionale sau studii europene și reprezintă o materializare a rolului și a statutului SNSPA de Școală de guvernare.

CPD îşi propune să contribuie și să stimuleze dezbaterea publică privind participarea civică, să identifice și să analizeze resorturile comportamentelor cetățenești, să sublinieze rolul participării indivizilor la viața societății pentru o dezvoltare durabilă, să promoveze valorile democratice și spiritul participativ – in special in aceasta regiune a Europei.

CDP dispune de o echip interdisciplinară formată din cadre didactice universitare, cercetători, doctoranzi, masteranzi, studenți, practicieni în domeniul politicilor publice și stiințelor sociale, precum și alți specialiști angajați în cercetarea teoretică și empirică a fenomenelor sociale.

Centrul pentru Cercetare Institutionala si Politici Publice (CCIPP) continuă experienţa de cercetare acumulată în cadrul funcţionării Centrului de Resurse, Documentare şi Cercetare cu privire la Problematica Romilor în cadrul proiectului POS-DRU “Construcţia şi implementarea unui program doctoral inovator interdisciplinar cu privire la problematica romilor”.

CCIPP urmăreşte realizarea şi promovarea cercetării, dezvoltării de propuneri promovării acestor propuneri şi diseminarea de bune practici în domeniul politicilor publice, în special al economiei sociale, politicilor sociale, politicilor de dezvoltare, politicilor regionale, precum şi alte domenii alte politicilor sectoriale ale Uniunii Europene.

Pentru Facultatea de Administraţie Publică, dezvoltarea unei cariere de succes în spaţiul public naţional și european reprezintă o prioritate strategică. În acest sens, în anul 2005, Facultatea a decis înfiinţarea Centrului pentru Afaceri Publice, instituţie ce găzduiește activitatea doctoranzilor în știinţe administrative şi a cercetătorilor interesaţi de dinamica guvernării.

Website: csap.ro

Centrul de Studii și Analiză Politică (CSAP) s-a înființat în 2012, la inițiativa unor cercetători din SNSPA. Centrul își propune ca prin intermediul activităţilor de cercetare, consultanţă și training, să contribuie la dezvoltarea și promovarea cercetării în domeniul știinţelor politice și în domenii conexe. De asemenea, își propune să disemineze rezultatele cercetărilor și analizelor către comunitatea academică și către actorii sociali, economici și politici relevanţi, precum și să contribuie la formarea și perfecţionarea resursei umane în domeniile sale de competenţă.

NATO Partnerships Studies Center a fost fondat în anul 2003 în perspectiva aderării României la NATO. Sub egida sa a fost lansat, în parteneriat cu Cartierul general NATO, cu NATO Defence College (Roma) și cu Centrul George C. Marshall pentru studii de securitate europeană (Garmisch-Partenkirchen), programul masteral internaţional NATO Senior Executiv Master, iniţiativa de pionierat a SNSPA. Derulat pe durata a 4 ani, proiectul a condus la aprofundarea studiilor personalului civil și militar al României care urma să fie direct implicat în colaborarea cu NATO, precum și a cursanţilor străini desemnaţi în acest sens de statele partenere în proiect (S-E Europei, spaţiul ex-sovietic).

Ulterior, NATO Partnerships Studies Center a dezvoltat proiecte știinţifice și de organizare de conferinţe internaţionale dedicate diseminării problematicii activităţii NATO.

Website: csis.snspa.ro

Înfiinţat în octombrie 2012, Centrul de Studii Israeliene “Theodor Herzl” își propune să furnizeze perspective academice riguroase asupra chestiunilor ce ţin de guvernarea, politica, societatea și istoria Israelului. Necesitatea unui astfel de centru este motivată și de nevoia de a analiza Israelul și din alte perspective decât din cea a conflictului arabo-israelian. Guvernarea și instituţiile politice israeliene sunt demne de atenţia cercetătorilor în aceeași măsură, atenţia acestora fiind orientată până în prezent, mai mult către perspectiva conflictului și a problemelor de securitate din Orientul Mijlociu.

Centrul de Studii Israeliene “Theodor Herzl” își propune să pregătească specialiști cu înaltă expertiză și să furnizeze consultanţă pentru elaborarea unor strategii în domeniu.

Centrul de Studii Europene asupra Migraţiei Umane (CSEMU) este un centru independent de cercetare interdisciplinară privind migraţiile umane, care se concentrază pe analiza mobilităţii populaţiei și pe procesele asociate la nivel naţional, european şi mondial. CSEMU îşi propune să contribuie la dezbaterea publică privind migrația şi diaspora, la cunoaşterea fenomenului migraţiei, a cauzelor şi consecinţelor sale, îndeosebi la nivelul politicilor publice privind consecinţele migraţiilor umane.

Scopul CSEMU constă în studirea migraţiei ca fenomen social, cultural, demografic, economic şi politic, într-o perspectivă multidisciplinară.

Vor fi abordate îndeosebi următoarele aspecte:

 • reglementarea migraţiei şi analiza consecinţelor sale asupra cetăţeniei, ocupării şi inserţiei sociale;
 • problemele multiculturalismului şi interculturalismului;
 • facilitatea integrării migranţilor în ţara de destinaţie;
 • migrația forțată datorată conflictelor regionale, sărăciei extreme, discriminării etnice, rasiale, religioase și de gen, precum și dezastrelor de mediu;
 • migraţia nereglementată şi traficul de fiinţe umane;
 • protecţia internaţională şi politica în domeniul azilului;
 • migrația și dezvoltarea, care vizează, în special, analiza critică a proceselor şi a consecinţelor migraţiei temporare asupra țărilor de origine a migranților.

Înfiinţat în 2003 și inaugurat de către reprezentanţii Guvernului României în octombrie același an, Centrul de Studii Europene (CSE) contribuie la îmbunătăţirea ofertei didactice la nivel postuniversitar pentru cei dornici să se formeze sau să-și aprofundeze pregătirea profesională în aria studiilor europene.

Totodată, CSE și-a propus dezvoltarea de programe de conferinţe naţionale sau internaţionale, respectiv de granturi de cercetare în materia complexă și interdisciplinară a studiilor europene.

Revista CSE, Europolity, are deja o identitate știinţifică consacrată în aria contribuţiilor tinerilor autori.

Websitecseea.ro

Centrul de Studii Est-Europene și Asiatice (CSEEA) a fost fondat în octombrie 2007 și are drept scop promovarea studiilor eurasiatice în spaţiul academic românesc și regional. CSEEA este prima și, deocamdată unica instituţie de cercetare de acest gen din România.

Misiunea Centrului de Studii Est-Europene și Asiatice (CSEEA) este de a produce cercetare independentă asupra problemelor care influenţează și modelează mediul politic și de securitate din spaţiul euro-asiatic, de a furniza analize relevante și în timp real asupra acestor probleme și de a reprezenta un forum independent, recunoscut la nivel regional, pentru dezvoltarea dezbaterilor academice, relevante politic, asupra evenimentelor și problemelor din spaţiul euro-asiatic.

Institutul pentru Diplomaţie Publică şi Comunicare Globală îşi propune ca prin intermediul activităţilor de cercetare, analiză, expertiză (pentru instituţii naţionale, ambasade, organizaţii nonguvernamentale şi alţii), publicaţii, conferinţe şi parteneriate cu alte instituţii academice şi de cercetare să contribuie la dezvoltarea şi promovarea diplomaţiei publice ca domeniu de studiu academic şi profesional.

Principalele obiective:

 • să promoveze la nivel naţional cercetarea în domeniul diplomaţiei publice;
 • să contribuie la profesionalizarea domeniului diplomaţiei publice la nivel naţional şi internaţional;
 • să contribuie la dezvoltarea cunoştinţelor şi abilităţilor persoanelor active în domeniul diplomaţiei publice în România sau a căror activitate implică acţiuni de comunicare globală în cadrul instituţiilor publice centrale sau locale;
 • să ofere expertiză în domeniul diplomaţiei publice şi comunicării globale instituţiilor şi organizaţiilor din România implicate în activităţi internaţionale;
 • să colaboreze la nivel naţional şi internaţional cu actori relevanţi pentru domeniul diplomaţiei publice din mediul academic, social, economic şi politic;
 • să contribuie la crearea unei reţele de specialişti în domeniul diplomaţiei publice la nivel naţional şi internaţional;
 • să dezvolte o reţea de cooperare cu instituţii de învăţământ, cercetare şi formare profesională, precum şi cu alţi actori relevanţi în domeniul diplomaţiei publice, atât la nivel national, cât şi international, pentru schimburi de idei şi bune practici.
 • să atragă fonduri naţionale şi internaţionale în vederea realizării misiunii asumate;
 • să elaboreze şi să implementeze proiecte de cercetare sau de alt tip, pe cont propriu sau în parteneriat, la nivel naţional sau internaţional;
 • să promoveze şi să disemineze la nivel naţional şi internaţional rezultatele cercetării ştiinţifice produse de Institut;

Website: romanianevaluation.com

Institutul de Evaluare a Programelor și Politicilor Publice Europene (IEPPPE) este un institut nou înființat (2012) care își propune să ofere suportul academic, referențial și logistic necesar îmbunătățirii calității programelor de studii oferite de SNSPA și să contribuie la dezvoltarea unei culturi a evaluării în organizațiile publice și private din România.

Website: isla.snspa.ro

Institutul de Studii Latino-Americane (ISLA) este nou înfiinţat (2012) și își propune ca prin intermediul activităţilor de cercetare, mobilităţi, dezbateri și parteneriate să contribuie la dezvoltarea și promovarea relaţiilor dintre America Latină și Europa Centrală și de Est.

ISLA are ca obiectiv crearea unei reţele de instituţii de învăţământ, cercetare și colaborare știinţifică, precum și de actori relevanţi în domeniul cooperării politice și economice/comerciale, în vederea coordonării și întăririi relaţiilor dintre partenerii europeni și cei latino-americani.

ISLA își propune să devină un punct de legătură între mediul academic din cele două regiuni, un centru de excelenţă pentru dezbateri și viitoare parteneriate, dar și un actor important în promovarea imaginii și a intereselor naţionale și regionale în zona Americii Latine.

“Platforma de Cercetări Interdisciplinare Guvernare & Economie Globală”, denumită Platforma GEG, se constituie ca unitate de cercetare ştiinţifică (cu statul echivalent de centru de cercetare) în cadrul Facultăţii de Administraţie Publică din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative.

Platforma GEG îşi desfăşoară activitatea la nivel intern şi internaţional, potrivit scopului şi obiectivelor asumate, în conformitate cu legislaţia în vigoare, în structura SNSPA şi este organizată din Clustere şi Laboratoare. Platforma GEG are ca scop constituirea de colective interdisciplinare de cercetare ştiinţifică şi consultanţă în domeniul economiei şi guvernării abordând aspecte din ştiinţele administrative, politice, drept, economie, management, marketing, comunicare etc.

Platforma GEG îşi propune ca, prin activităţile desfăşurate, să asigure studierea aprofundată, să promoveze dezbaterea şi cercetarea ştiinţifică de excelenţă ale problematicii economiei şi guvernării globale şi promovarea soluţiilor transdisciplinare.

Platforma GEG urmăreşte să reunească cercetători, doctoranzi, post-doctoranzi şi practicieni de renume din sectorul public și privat, din ţară şi străinătate, care doresc să contribuie la studierea şi aprofundarea fenomenelor şi proceselor de actualitate în procesul de globalizare.

Obiectivele specifice ale Platformei GEG sunt:
(1) Stimularea şi dezvoltarea cercetării ştiinţifice de excelenţă interdisciplinare integrate de Economie şi Guvernare Globală.
(2) Dobândirea de autoritate ştiinţifică şi recunoaşterea competenţelor sale pe plan intern, regional şi internaţional;
(3) Valorificarea potenţialului de cercetare din Facultatea de Administraţie Publică, SNSPA în colective mixte şi integrarea în structuri de cercetare recunoscute internaţional;
(4) Promovarea și dezvoltarea de parteneriate cu universităţi, institute, organizaţii şi asociaţii din ţară şi străinătate;
(5) Promovarea schimbului de idei şi opinii prin creşterea vizibilităţii şi valorificarea rezultatelor cercetării româneşti şi internaţionale.

În vederea îndeplinirii obiectivelor sale, Platforma GEG colaborează cu Facultatea de Administraţie Publică, alte structuri ale SNSPA, alte universităţi, institute/centre de cercetaredezvoltare, organizaţii şi asociaţii profesionale, ONG-uri, alte organisme de drept public sau de drept privat.

Organizația Europeană de Drept Public (European Public Law Organization – EPLO) Reprezentanța Regională București își propune să creeze și să disemineze cunoașterea în domeniul dreptului public, incluzând aici dreptul public naţional, comparat și european, drepturile omului, dreptul mediului, etc. și să promoveze valorile europene în lume, prin mijlocirea dreptului public. În mai 2008, în parteneriat cu Facultatea de Administraţie Publică, EPLO a deschis Reprezentanţa regională București în cadrul SNSPA.

Institutul pentru Studierea Evenimentelor Extreme este condus de Președintele prof. univ. dr. Daniel Dăianu. Institutul se bucură de prezența partenerului instituțional École Nationale d’Administration Publique din Quebec.

Institutul își propune ca prin intermediul activităţilor de cercetare, mobilități, dezbateri și parteneriate să contribuie la investigarea evenimentelor extreme (tail events) în sfera relaţiilor inter-statale, domeniul financiar, efectelor schimbărilor de climă, etc. Institutul are în vedere oferirea unei expertize mediului academic, actorilor sociali, economici și politici relevanţi.

Websitesnspa.ro/en/css

Centrul de Studii Strategice (CSS) este o unitate de cercetare în cadrul Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Europeană și are ca obiectiv principal analiza și evaluarea celor mai importante tendințe și provocări de pe scena internațională. Misiunea CSS este să producă materiale cu relevanță crescută atât pentru mediul academic, cât și pentru decidenții politici.

Membrii, precum și studenții și cercetătorii asociați CSS, contribuie prin expertiza lor la cercetarea avansată și la recomandările formulate. CSS își propune să își extindă activitatea prin organizarea de conferințe naționale și internaționale și prin dezvoltarea unor proiecte menite să intensifice schimbul de expertiză și să aprofundeze cunoașterea în domeniu.

Printre contribuțiile remarcabile ale centrului de cercetare Smart-EDU Hub se numără proiectul Smart Cities and Regional Development (SCRD) Open Access Publishing, care oferă acces deschis la lucrările conferințelor în volumele de Proceedings, precum și la jurnalul SCRD ce publică articole științifice din domeniu.

Totodată, Centrul de cercetare Smart-EDU Hub organizează olimpiade de guvernare, evenimente de tip hackathon și dedicate cercetării intensive, destinate studenților și tinerilor cercetători, pentru a încuraja inovația și implicarea acestora în domeniul orașelor inteligente.

 

Obiectivele Centrului sunt:

 • Creșterea gradului de conștientizare și promovarea unei mai bune înțelegeri a conceptului de Smart Cities în rândul actorilor interesați;
 • Construirea și consolidarea capacității acestora de a participa activ la procesul de dezvoltare a orașelor inteligente la nivel național, regional și internațional;
 • Facilitarea discuțiilor, schimburilor și colaborării cu mai mulți actori pe probleme legate de orașele inteligente;
 • Contribuirea la crearea de legături între realitățile orașelor inteligente la nivel național, european și internațional.

 

Primul eveniment Smart Cities a avut loc pe 28 noiembrie 2013, sub denumirea „Conferința Orașul Inteligent” [Smart Cities Conference], și a fost primul de acest gen din România. Acest eveniment a demonstrat rolul vizionar jucat de mediul academic în domeniul cercetării și dezvoltării, identificând continuu noi tendințe pentru un viitor mai luminos.

 

Website: www.smart-edu-hub.eu

Facebook Pagelike Widget