Postuniversitar

Programe de studii postuniversitare

Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă vizează actualizarea/dezvoltarea/perfecţionarea unei/unor competenţe ori unităţi de competenţă/competenţe din una sau mai multe calificări universitare ori din unul sau mai multe standarde ocupaţionale, aferente unei ocupaţii care poate fi practicată doar de un absolvent de studii universitare.

Programele postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua se finalizeaza cu un examen de certificare a competentelor profesionale asimilate de cursanti pe parcursul programului.

Absolvenţii studiilor universitare de licenţă, indiferent de specializarea absolvită, se pot înscrie la unul dintre programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă, organizate de facultățile SNSPA.

Oferta educațională

Managementul achizițiilor

Programul de studii postuniversitare Managementul achizițiilor oferă cursanților informații actualizate privind studiul achiziţiilor publice şi private, axându-se pe însușirea de cunoştinţe și competențe cu un profund caracter administrativ, juridic, economic și tehnic, precum:

 • utilizarea cunoştinţelor de specialitate pentru abordarea şi clarificarea situaţiilor nou create în domeniul achizițiilor;
 • negocierea în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice și private;
 • elaborarea documentelor de specialitate în domeniul achizițiilor publice și private;
 • analiza și aplicarea legislaţiei specifice procedurilor de achiziţie;
 • acordarea de consultanţă de specialitate;
 • planificarea procedurilor de achiziţie;
 • derularea și finalizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții.

Programul de studii postuniversitare se adresează personalului din autorităţile contractante, absolvenților de administrație publică/europeană și altor absolvenți interesați de domeniul achizițiilor, beneficiarilor privaţi implicaţi în procesul de absorbţie al fonduri structurale.

Detalii și înscrieri, aici.

Comunicare în sectorul medical

Programul de studii postuniversitare Comunicare în sectorul medical este adresat profesioniştilor şi managerilor din domeniul medical, cu scopul de a dezvolta competenţe de comunicare specifice, contribuind astfel la buna funcţionare a instituţiilor de profil şi asigurând un dialog eficient între actorii-cheie ai acestei arii de activitate cu puternic impact societal.

Programul răspunde nevoilor crescânde de perfecționare ale profesioniștilor din sectorul medical și are ca obiectiv creşterea gradului de constientizare a rolului comunicării instituţionale şi interpersonale în îmbunătățirea serviciilor medicale.

Programul este proiectat pentru a umple un gol pe piața de formare, venind în întâmpinarea celor a căror meserie presupune un crescut nivel de interacțiune cu mass-media,

pacienții, colegii și subalternii, instituțiile publice relevante, furnizorii de echipamente și materiale medicale etc.

Detalii și înscrieri, aici.

 

Discurs și adresare publică

Programul de studii postuniversitare Discurs şi adresare publică (Public Speaking) se adresează celor care profesează sau au ca obiectiv o carieră în domeniul comunicării, consultanței (în diverse arii, de la IT la politică) sau al vânzărilor. În plus, programul este adaptat celor care ocupă sau vor să acceadă la poziţii de management (în mediul privat sau public), și pentru care discursul public este un element esențial al carierei. Pornind de la domeniile psihologiei comunicării, teoriei argumentării și retoricii, psiho-sociologiei persuasiunii, lingvisticii, programul propune cursuri accesibile și aplicate ce permit formarea abilităților relevante pentru adresarea publică.

Prin intermediul unor cursuri variate, atât ca tematică, dar și ca aplicații și manieră de organizare, programul are o abordare riguroasă, ancorată în științele comunicării, dar cu accent pe practică intensivă, dezvoltare de abilități și orientare spre nevoile particulare ale cursantului.

 

Detalii și înscrieri, aici.

Audit intern şi guvernanţă

Programul este organizat pentru a răspunde necesității de implementare a standardelor internaționale și cerințelor legale în domeniul auditului intern și guvernanței astfel încât să asigure formarea și dezvoltarea profesională continuă a specialiștilor cu scopul îmbunătățirii activităților și proceselor interne din organizații.

Programul de formare și dezvoltare continuă Audit intern și guvernanță vine în întâmpinarea priorităților strategice formulate de Ministerul Finanțelor Publice de creștere a importanței și calității activtăților de audit intern și proceselor de guvernanță. Programul oferă cursuri care acoperă întreaga gamă de interes din domeniul auditului intern și guvernanței și se adresează:

 • auditorilor interni;

 • auditorilor externi, care pot fi solicitați a executa/evalua misiuni de audit intern;

 • directorilor/managerilor și membrilor consiliilor de adminsitrație/supraveghere;

 • conducătorilor entităților publice – manageri/ordonatori de credite;

 • personalului companiilor naționale, regiilor autonome și societăților care implementează procesul de guvernanță corporativă urmărind prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (actualizată cu Legea 111/2016);

 • membrilor Comisiei de monitorizare (conducătorii structurilor funcționale) act normativ;

 • membrilor Echipei de gestionare a riscurilor;

 • personalului implicat în activitățile de implementare și monitorizare a sistemului de control intern managerial din entitatile publice;

 • experților în managementul proiectelor de investiții.

Programul postuniversitar Audit Intern şi Guvernanţă se adresează profesioniștilor din categoriile profesionale/funcțiile enumerate mai sus, absolvenți de învățământ superior, indiferent de specializarea urmată.

 

Detalii și înscrieri, aici.

Platformă dedicată cercetătorilor
Facebook Pagelike Widget
Urmărește-ne pe Twitter