Burse

Burse pentru studenţii SNSPA

Studenţii integralişti pot beneficia de burse acordate de Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA), conform legii.

 

Bursele se atribuie studenţilor pe durata unui semestru al anului universitar, în conformitate cu structura anului universitar. Bursele se acordă şi pe perioada vacanţelor.

În stabilirea repartizării burselor se va ţine cont de media din momentul depunerii cererii, astfel:

 • Media luată în calcul pentru acordarea bursei în anul I, semestrul I, studii universitare de licenţă şi masterat, este cea obţinută la examenul de admitere în ciclul respectiv.
 • Media luată în calcul pentru acordarea bursei pe semestrul I pentru anii de studiu II şi III (licenţă) şi master anul II este media din anul de studiu anterior.

Bursele pot fi suspendate în următoarele cazuri:
a) dacă studentul bursier nu mai este integralist după sesiunea de vară;
b) dacă nu mai îndeplineşte condiţiile de prezenţă pe semestru de minimum 50% pentru fiecare disciplină.

Cuantumul burselor acordate de Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) în anul universitar 2020-2021:

Bursă de performanţă: 1000 lei
Bursă de merit I: minimum 900 lei
Bursă de merit II: minimum 800 lei
Bursă socială: minimum 700 lei – Pe durata desfăşurării activităţilor prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare, studenții care obțin bursă socială primesc din partea universității, din venituri proprii, o bursă socială suplimentară de 140 lei/lună, conform Hotărârii Senatului nr. 55/2020.
Bursă de ajutor social ocazional – se acordă o singură data pe semestru, minimum 700 lei
Bursa Specială SNSPA: Cuantumul aprobat de C.A.
Bursă plasament (se acordă pentru toţi studenţii proveniţi din casele de copii sau plasament familial cuprinşi în cilclurile de studii universitare de licenţă şi de masterat): 700 lei

Toate categoriile de burse se acordă numai pe bază de cerere.

Burse de ajutor social

Studenţii integralişti a căror familie nu a realizat pe ultimele trei luni un venit lunar mediu pe membru de familie mai mare decât salariu minim brut pe economie îşi pot depune dosarul pentru acordarea unei burse de ajutor social.

În procesul de verificare a dosarelor sociale, comisiile de burse, din fiecare facultate, au dreptul să primească consiliere din partea Direcţiei Juridice a Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative (SNSPA).

 

Studenţii au obligaţia de a depune la dosarul de acordare a bursei sociale următoarele acte, în funcţie de situaţia în care se află solicitantul:

 • cerere personală de solicitare a bursei;
 • adeverinţă elev/student, pentru membrii familiei care urmează o formă de învăţământ;
 • copie după certificatul de deces, în cazul în care studentul este orfan de un părinte, la care se adaugă talonul de pensie de urmaş;
 • copie a hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, se completează cu adeverinţă/cupon privind cuantumul pensiei alimentare, pentru student şi fraţii acestuia;
 • adeverinţă cu venitul realizat, de la fiecare membru de familie (pe ultimele 3 luni: noiembrie, decembrie, ianuarie);
 • adeverinţă de şomaj şi/sau ajutor social;
 • declaraţie notarială pe propria răspundere a solicitantului bursei că nu beneficiază de alte venituri, în afara celor declarate;
 • ultimul talon de pensie, în cazul în care părinţii sunt pensionari;
 • adeverinţă de la Administraţia Financiară din care să reiasă că nu există alte surse de venit, la nivelul familiei;
 • adeverinţă şi declaraţie pe propria răspundere că nu beneficiază de bursă de la altă instituţie de învăţământ superior, dacă este cazul.

 
Salariul minim pe economie luat în calcul la analizarea dosarelor de bursă socială este 2300 lei brut sau 1345 lei net, în funcţie de adeverintele de salariu depuse la dosar.

Facebook Pagelike Widget
Urmărește-ne pe Twitter