Misiune și viziune

Misiune și viziune

Misiunea SNSPA

Ca universitate centrată pe îmbinarea armonioasă dintre dimensiunea didactică și cea de cercetare, SNSPA își propune:

 • să formeze profesionişti activi atât în sectorul public, cât și în cel privat;
 • să furnizeze expertiză pentru a susţine procesele de schimbare şi inovare socială;
 • să creeze şi să disemineze rezultate de cercetare cu relevanţă internaţională.

 

Misiunea fundamentală a SNSPA rămâne aceea de a îmbina într-un mod optim cele două roluri complementare ale unei instituţii academice, respectiv rolul de cercetare avansată şi cel de educaţie. Prin misiunea asumată, SNSPA urmăreşte consolidarea statutului de “universitate care activează independent în spaţiul european al  învăţământului superior şi care îşi asumă formarea de specialişti în domeniul ştiinţelor guvernării, plecând de la expertiza teoretică şi practică acumulată în spaţiul academic autohton şi de la dialogul permanent cu mediul în care SNSPA activează”.

Misiunea SNSPA rămâne aceea de promovare şi punere în practică a unei legături unice între procesul academic şi transformările reale din România. În acelaşi timp, SNSPA urmăreşte constant ţelul formării de profesionişti capabili să contribuie, prin cunoştinţele lor, la elaborarea şi gestionarea politicilor publice în cadrul instituţiilor statului, la dezvoltarea relaţiilor internaţionale ale ţării, la organizarea şi conducerea afacerilor în cadrul companiilor private. Ȋn egală măsură SNSPA ȋşi va continua implicarea ȋn procesele de consolidare şi apărare a democraţiei, precum şi ȋn articularea şi respectarea standardelor de conduită publică. Pentru perioada cuprinsă de actualul plan strategic, activităţile SNSPA vor avea de asemenea ȋn vedere misiunea comună asumată alături de partenerii săi internaţionali ȋn consorţiul CIVICA, anume crearea unui campus european inter-universitar ȋn domeniul ştiinţelor sociale pentru promovarea valorilor civice.

Viziunea SNSPA. Școală de guvernare cu vizibilitate europeană

Viziunea instituţională a Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) este aceea a unei şcoli de guvernare cu vizibilitate europeană, iar această viziune constă în promovarea şi punerea în practică a unei legături unice între procesul academic şi progresul real din România. Astfel, SNSPA urmăreşte constant ţelul formării de competenţe pentru profesionişti capabili care să contribuie, prin cunoştinţele lor, la elaborarea şi gestionarea politicilor publice, la dezvoltarea relaţiilor internaţionale ale României, la organizarea şi conducerea afacerilor în cadrul companiilor private, la optimizarea procesului de comunicare şi de construire a imaginii de ţară sau de firmă.

Complementar dimensiunii de şcoală de guvernare, viziunea actuală a SNSPA se concentrează într-o măsură semnificativă pe promovarea cetăţeniei active şi a implicării civice, astfel încât realizările academice ale universităţii să capete nu doar impact local şi naţional, dar şi vizibilitate şi relevanţă europeană, mai ales ȋn contextul implicării ȋn iniţiativa Universităţilor Europene.

 

Obiective strategice ale SNSPA

Pe baza analizei strategice şi a poziţionării SNSPA, dar şi a continuităţii cu precedentul plan strategic, principalele obiective strategice ale SNSPA, înscrise în Planul Strategic al SNSPA pentru perioada 2021 – 2025 sunt:

 1. Dezvoltarea programelor de studii, atât la nivel de licenţă, cât şi la nivel masteral şi doctoral, prin diversificarea programelor de studii, introducerea de programe în parteneriat cu universităţile membre CIVICA şi promovarea de noi specializări.
 2. Creşterea procentului absolvenţilor SNSPA care au o carieră profesională în specializarea absolvită la 5 ani de la absolvirea programului de studii, inclusiv a celor care continuă studiile. SNSPA va continua să extindă cercetările privind parcursul profesional al propriilor absolvenţi în vederea identificării punctelor tari, a celor ce necesită îmbunătăţire, dar şi a provocărilor pieţei muncii din România
 3. Atragerea de studenţi internaţionali, prin consolidarea mobilităţilor universitare (ERASMUS), dar şi prin promovarea SNSPA ca un pol central- și est-european de excelenţă în ştiinţele guvernării.
 4. Creşterea numărului de cadre didactice din străinătate care să predea pentru cel puţin un semestru în SNSPA.
 5. Crearea şi promovarea unei agende de cercetare a SNSPA, pe baza expertizei proprii în politici publice, comunicare publică, administraţie publică și management.
 6. Constituirea prin CIVICA a unei infrastructuri comune de cercetare care să susţină şi mobilitatea cadrelor didactice şi a cercetătorilor în cadrul reţelei în vederea constituirii unei veritabile Universităţi Europene, prioritate susţinută prin finanţare europeană în cadrul programului Horizon 2020.
 7. Creşterea numărului de publicaţii academice indexate în Web of Science şi ȋmbunătăţirea ȋn ansamblu a performanţelor măsurabile prin indicatori de profil (de pildă indicele Hirsch) ȋn principalele baze de date bibliometrice internaţionale: Web of Science, Scopus, Google Scholar
 8. Susţinerea proceselor de digitalizare atât în activităţile didactice, cât şi în cele de organizare şi diseminare a cercetării, precum şi în procesele administrative şi de management academic.
 9. Implicarea SNSPA în activităţi care promovează valorile şi principiile unei societăţi democratice
 10. Instituirea unui dialog permanent cu angajatorii efectivi sau potenţiali ai studenţilor şi absolvenţilor SNSPA
Facebook Pagelike Widget